Departamenty i Biura

 • Biuro Administracji rozwiń element

  Jesteśmy centrum logistycznym Urzędu. Realizujemy zamówienia publiczne, sporządzamy plany wydatków i inwestycji. W naszych kompetencjach leży gospodarka mieniem i obsługa kancelaryjna Urzędu.

 • Biuro Dyrektora Generalnego rozwiń element

  Obsługujemy Prezesa UKE oraz Dyrektora Generalnego. Zajmujemy się organizacją wewnętrzną, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz egzekucja trudno ściągalnych należności Skarbu Państwa. Odpowiadamy za rekrutację oraz rozwój zawodowy pracowników i  sprawy socjalne.

 • Biuro Finansów rozwiń element

  Odpowiadamy za obsługę finansową Urzędu.  Planujemy budżet oraz tworzymy sprawozdania z jego realizacji. Prowadzimy księgi rachunkowe. Dbamy, aby wszystkie wydatki były ponoszone w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 • Biuro Informatyki rozwiń element

  Odpowiadamy za utrzymywanie infrastruktury, bezpieczeństwo oraz ciągłość działania systemów informatycznych UKE. Zapewniamy pracownikom wsparcie techniczne w codziennej pracy. Koordynujemy koncepcję, budowę i rozwój systemów w Urzędzie.

 • Biuro Prezesa rozwiń element

  Centrum koordynacji w zakresie obsługi merytorycznej i organizacyjnej związanej z realizacją strategii Prezesa UKE na arenie krajowej i międzynarodowej, realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej i pocztowej oraz wypracowywania propozycji innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowoczesnego urzędu, stanowiących podstawę do przygotowania przedsięwzięć bądź projektów.

 • Departament Bezpieczeństwa rozwiń element

  Wykonujemy zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego. Koordynujemy działania związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Ponadto, realizujemy zadania związane z ochroną informacji niejawnych w Urzędzie.

 • Departament Częstotliwości rozwiń element

  Zarządzamy widmem częstotliwości oraz tworzymy plany jego zagospodarowania. Wydajemy pozwolenia i świadectwa operatora urządzeń radiowych. Wykonujemy analizy inżynierskie, prowadzimy uzgodnienia międzynarodowe dotyczące widma oraz zasobów orbitalnych.

 • Departament Kontroli rozwiń element

  Koordynujemy postępowania kontrolne w zakresie telekomunikacji. Wykrywamy i usuwamy zakłócenia elektromagnetyczne. Monitorujemy jakość dostępu do internetu. Przeprowadzamy weryfikację zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych wprowadzonych do obrotu. Monitorujemy jakość dostępu do internetu. Realizujemy zadania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 • Departament Polityki Konsumenckiej rozwiń element

  Wspieramy użytkowników usług telekomunikacyjnych. Podejmujemy interwencje w sprawach dotyczących usług telekomunikacyjnych. Zapewniamy konsumentom możliwość polubownego rozwiązywania sporów z dostawcami usług telekomunikacyjnych (ADR). Prowadzimy kampanie informacyjno-edukacyjne dla użytkowników. 

 • Departament Prawny rozwiń element

  Świadczymy pomoc prawną, tworzymy i opiniujemy projekty aktów normatywnych, w tym regulacji implementujących przepisy prawa UE. Reprezentujemy Prezesa UKE w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami administracji.

 • Departament Regulacji rozwiń element

  Odpowiadamy za regulacje rynku telekomunikacyjnego. Prowadzimy postępowania administracyjne z zakresu dostępu do budynków i infrastruktury, a także rozstrzygamy spory międzyoperatorskie. Określamy modele inwestycji w sieci szerokopasmowe.

 • Departament Rynku Pocztowego rozwiń element

  Zapewniamy prawidłowe funkcjonowanie rynku pocztowego, w tym kurierskiego. Wspieramy rozwój usług dedykowanych rynkowi e-commerce. Podejmujemy interwencje w sprawach użytkowników usług pocztowych i prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z operatorami pocztowymi. 

 • Departament Spraw Zagranicznych rozwiń element

  Współpracujemy z organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi, a także z regulatorami i rządami innych krajów. Koordynujemy wdrażanie przepisów międzynarodowych oraz wymianę doświadczeń regulacyjnych. Realizujemy projekty pomocowe.

 • Departament Strategii i Analiz rozwiń element

  Monitorujemy i prognozujemy rozwój rynku telekomunikacyjnego. Opracowujemy i nadzorujemy realizację Strategii Prezesa UKE. Jesteśmy odpowiedzialni za analizę nowych technologii i trendów w gospodarce. Badamy wpływ innowacji na branżę telekomunikacyjną.

 • Departament Techniki rozwiń element

  Prowadzimy gospodarkę zasobami numeracji. Zarządzamy Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych obsługującą numer alarmowy 112 w zakresie lokalizacji osób wzywających pomocy. Przygotowujemy rozwiązania techniczne dla nowych technologii komunikacji elektronicznej.

 • Departament Infrastruktury rozwiń element

  Wykonujemy zadania związane z POPC, KPO i FERC, oceniamy i opiniujemy wnioski o dofinansowanie projektów, monitorujemy trendy rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i współpracujemy z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organami administracji rządowej oraz samorządowej w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

  Więcej

  Podpisywanie pism

  Kontakt