Deklaracja dostępności serwisu uke.gov.pl

Deklaracja dostępności serwisu uke.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego uke.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-01-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;
 3. na stronie internetowej mogą być zamieszczone filmy, do których nie dodano jeszcze napisów. Napisy do filmów dodawane są sukcesywnie;
 4. część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu.

W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

 • wykorzystanie bezpłatnego narzędzia RoboBraille lub OCRO do odczytu treści skanu lub
 • kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.

Więcej informacji o dokumentach cyfrowych UKE w zakładkach:

Oświadczenie sporządzono 2019-09-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Konrad Kozłowski, adres poczty elektronicznej .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 534 93 07.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UKE niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, UKE może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków UKE znajdują się w zakładce Dostępność w budynkach Urzędu.

W urzędzie jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:15 do 16:15 oraz w wyznaczonych dniach wolnych od pracy, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania. Przejdź do tłumacza języka migowego online.

Więcej informacji o dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajdą Państwo w zakładce Dostępność

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-01-25

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa
T: +48 22 33 04 000

F: +48 22 53 49 162

E-mail:

Formularz kontaktowy dostępny jest tutaj

Godziny pracy Urzędu: 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku