URTiP (2002-2006)

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty został utworzony 1 kwietnia 2002 roku, zastępując istniejący wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji. Prezesa URTiP powoływał premier na wniosek ministra właściwego ds. łączności na okres 5 lat.

Prezes URTiP był zobowiązany do współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej, w szczególności z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w obszarze gospodarki częstotliwościowej oraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarach regulacji rynku telekomunikacyjnego, pocztowego oraz kontroli wyrobów.

Kompetencje i obowiązki Prezesa URTiP zostały określone w ustawie Prawo telekomunikacyjne z 21 lipca 2000 roku i innych ustawach oraz aktach prawnych niższego rzędu, regulujących dziedziny telekomunikacji, radiokomunikacji i poczty.

Do zadań Prezesa URTiP należało:

  • zapewnienie powszechnego dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
  • ochrona interesów konsumentów,
  • wspieranie konkurencji,
  • rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • zapewnienie ładu w gospodarce zasobami: numeracji, widma częstotliwości fal radiowych oraz orbitalnych,
  • ochrona interesu państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Od 2002 roku jednym z głównych celów działalności Prezesa URTiP stało się podejmowanie działań regulacyjnych zmierzających do harmonijnego rozwoju rynku usług pocztowych, m.in. na podstawie uchwalonej w 2003 roku Ustawy Prawo Pocztowe. W tym czasie oprócz Poczty Polskiej na rynku działało także 58 prywatnych operatorów pocztowych.

6 września 2002 roku nastąpiło oficjalne uruchomienie komory bezechowej w Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych w Boruczy. W tym samym roku rozpoczęto budowę Otwartego Pola Pomiarowego o wymiarach 17x20 m wyposażonego w stół obrotowy o średnicy 5,08 m i obciążalności 5 ton.

W 2004 roku zaczęło obowiązywać w Polsce znowelizowane Prawo telekomunikacyjne. Zapisy ustawy nałożyły na Prezesa URTiP nowe zadania, w tym prowadzenie postępowań konsultacyjnych, konsolidacyjnych i mediacyjnych w sporach pomiędzy konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych i przedsiębiorcami. Nowa ustawa wprowadziła także instytucję Sądu Polubownego.

URTiP został zlikwidowany 14 stycznia 2006 roku na podstawie ustawy z 29 grudnia 2005 roku, a jego kompetencje zostały przekazane nowo utworzonemu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Prezesem URTiP był Witold Graboś.

Stanowisko Pomiarowe Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Częstotliwości (KASMON)

Otwarte Pole Pomiarowe, Borucza 2003 rok

Samobieżny Zestaw Przeciwlotniczy PZR LOARA do badania na Otwartym Polu Pomiarowym

Pliki do pobrania