UKE (OD 2006)

Urząd Komunikacji Elektronicznej został utworzony 14 stycznia 2006 roku na mocy ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań oraz kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji z 29 grudnia 2005 roku. Początkowo Oddziały Okręgowe URTiP funkcjonowały jako Oddziały Okręgowe UKE, ostatecznie jednak zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powołano 16 delegatur, po jednej w każdym województwie.

W zakres działania Prezesa UKE przeszły wszystkie dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa URTiP, a także niektóre kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym m.in. związane z rezerwacją częstotliwości, przeprowadzaniem konkursów na rezerwacje częstotliwości, prowadzeniem rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych czy analizą rynków. Zakres zadań Prezesa UKE rozszerzyły dodatkowo ustawy: o kompatybilności elektromagnetycznej, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.  

W 2009 roku rozpoczęto modernizację obiektu Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych w Boruczy pod budowę systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych. System PLI CBD gromadzi przekazane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dane i informacje lokalizacyjne o abonentach wykonujących połączenia na numery alarmowe i udostępnia je służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy. System PLI CBD działa w tym zakresie od czerwca 2011 roku. W 2015 roku w systemie PLI CBD uruchomiono funkcję wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru. UKE posiada dwa centra przetwarzania danych ds. PLI CBD - jedno zlokalizowane jest w Boruczy, drugie w Siemianowicach Śląskich.

Prezesami UKE byli: Anna Streżyńska, Magdalena Gaj i Marcin Cichy. Od 18 wrzesnia 2020 Prezesem UKE jest dr Jacek Oko.

Więcej o UKE dostępnych jest w zakładce O nas.

Nowoczesny budynek biurowy

Siedziba UKE przy ul. Giełdowej w Warszawie, 2019 rok

Stacja pomiarowa na bazie samochodu Toyota Hilux z zamontowaną na dachu anteną pomiarową

Stacja pomiarowa na bazie samochodu Toyota Hilux

Urządzenie pomiarowe z fantomem ludzkiej głowy

Centralne Laboratorium Badań Technicznych w Boruczy, stanowisko do pomiaru współczynnika SAR, czyli wpływu pola elektrycznego wytwarzanego przez telefon komórkowy na mózg człowieka

 

Wnętrze komory bezodbiciowej - ściany i sufit wyłożone gąbkowymi stożkami

Wnętrze komory bezodbiciowej w Boruczy. Komora jest wyłożona absorberami które przeciwdziałają odbiciom, jest całkowicie odizolowana od środowiska zewnętrznego

Wieża w Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych - niski budynek z wysokim masztem telekomunikacyjnym na dachu budynku

Wieża w Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych, Borucza 2019 rok

Niski budynek biurowy, przed budynkiem zaparkowane samochody

Siedziba UKE do 2017 roku, przy ul. Kasprzaka w Warszawie