URT (2000-2002)

Urząd Regulacji Telekomunikacji został utworzony w 2000 roku, a Prezesa powoływał premier na okres pięciu lat.

W skład URT weszli wszyscy pracownicy dotychczasowego organu Ministra Łączności - Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej, a od 1 stycznia 2001 roku wszyscy pracownicy drugiego organu podległego Ministrowi Łączności – Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Prezes URT wydawał decyzje administracyjne i sądownicze, rozstrzygając spory między operatorami. Nie miał natomiast funkcji ustawodawczych, które zostały w gestii ministra właściwego do spraw łączności. Do zakresu działań Prezesa URT należało m.in. regulowanie i kontrolowanie działalności telekomunikacyjnej oraz pocztowej. Nadzorował też gospodarkę częstotliwościową i tworzył warunki dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych, zapewniając Polsce niezbędne przydziały częstotliwości i dostęp do zasobów orbitalnych.

URT został zlikwidowany 31 marca 2002 roku, a kompetencje przekazane Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Prezesami URT byli: Marek Zdrojewski i Kazimierz Ferenc.

Ruchome stacje pomiarowe - dwa białe samochody (busy) z zamontowanymi antenami pomiarowymi na dachu.

Ruchome stacje pomiarowe