Mężczyzna konfiguruje telefon z ruterem

Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

Prezes UKE zakończył analizę stanowisk przesłanych w konsultacjach społecznych. Łącznie podmioty zgłosiły uwagi dotyczące kilkudziesięciu zagadnień.

W konsultacjach swoje uwagi zgłosiły m.in. cztery największe izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tj. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz potencjalni dostawcy certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu. Szczegółowe podsumowanie konsultacji zawierające odniesienie się do poszczególnych uwag znajduje się w załączniku.

Kolejnym krokiem będzie dopracowanie dokumentacji konkursowej  z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzynarodowych, a następnie uruchomienie konkursu na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania. 

Czym jest certyfikowany mechanizm monitorowania internetu?

Pomimo obowiązywania uregulowań prawnych dotyczących jakości usług, sytuacja użytkowników wciąż nie jest zadowalająca. Analiza praktyk rynkowych wskazuje, że dostawcy realizują w tym zakresie obowiązki informacyjne w sposób niejednolity. Oferty usług dostępu do internetu nie są przejrzyste, a abonenci mają trudności z efektywnym porównaniem ofert różnych dostawców. Taka sytuacja negatywnie wpływa na możliwość dokonania świadomego wyboru usługi przez klienta, utrudnia również skuteczne dochodzenie roszczeń.

Naszym celem jest wprowadzenie w Polsce certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu, którego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ochrony użytkowników i zapewnienia informacji o parametrach świadczonych im usług. Zwiększy się również  konkurencja pomiędzy dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

Współpraca międzynarodowa

UKE uczestniczymy w pracach BEREC nad wprowadzeniem narzędzia mechanizmu monitorowania. Przejrzystość umów oraz zasady podawania informacji o wskaźnikach jakości usług łączności elektronicznej omawiane są w dyskusji  o Europejskim Kodeksie  Łączności Elektronicznej. W obu przypadkach celem jest maksymalne zharmonizowanie podejścia do QoS (Quality of Service). Zadaniem Prezesa UKE w ramach współpracy międzynarodowej, jest promowanie zasad zapewnienia jednolitej, skutecznej ochrony użytkowników usługi dostępu do internetu oraz poprawy jakości tych usług.

Pliki do pobrania