Logo ERGP

Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących programu pracy ERGP na rok 2021

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) rozpoczęła działania zmierzające do określenia priorytetów w swoim Programie Pracy na rok 2021.
 
W realizowanym obecnie Programie Pracy ERGP na rok 2020  (WP 2020) nacisk położony jest na najważniejsze problemy wynikające głównie z rozwoju rynku - pojawienie się nowych modeli biznesowych, funkcjonowanie międzynarodowych sieci pocztowych, zmieniające się potrzeby użytkowników i wpływ tych zjawisk na regulacyjne ramy prawne.
 
  • Strategiczny Filar I - Rewizja sektora pocztowego
  • Strategiczny Filar II - Promowanie konkurencyjnego jednolitego rynku pocztowego UE
  • Strategiczny Filar III - Wzmocnienie pozycji użytkowników końcowych i zapewnienie usługi powszechnej ukierunkowanej na użytkownika.
Aby zapewnić szeroki udział zainteresowanych stron już na wczesnym etapie prac, ERGP zwraca się z prośbą o przesłanie uwag i propozycji dotyczących Programu Pracy na rok 2021.
 
Projekt Programu Prac na 2021 r. będzie poddany konsultacjom społecznym, w trzecim kwartale br. Ostateczna wersja programu powinna zostać zatwierdzona na 19. sesji plenarnej ERGP 27 listopada 2020 r.

Uwagi i propozycje można przesyłać na adres: i do 17 marca br. Nadesłane stanowiska zostaną opublikowane na stronie internetowej ERGP, chyba że zostaną wyraźnie oznaczone jako poufne.
 
ERGP jest najważniejszą płaszczyzną współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie rynku poocztowego i organem wspierającym Komisję Europejską wiedzą ekspercką.