Flaga UE i Gruzji

Zakończenie działań w ramach projektu współpracy bliźniaczej UE na rzecz Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności

Trwający 19 miesięcy projekt, obejmujący ponad 190 misji ekspertów litewskich, niemieckich i polskich, pomógł w przygotowaniu przepisów i wytycznych dla Gruzji zgodnych ze standardami UE.

W piątek, 5 lipca 2019 r. odbyła się w Tbilisi konferencja podsumowująca projekt twinningowy finansowany przez UE, pn. „Wspieranie Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności (GNCC) w rozwijaniu jej ram regulacyjnych łączności elektronicznej oraz możliwości operacyjnych zgodnie z ramami regulacyjnymi UE” (zwany dalej Projektem Współpracy Bliźniaczej).

Podczas konferencji podsumowującej zostały przedstawione rezultaty osiągnięte w ciągu 19 miesięcy realizacji projektu oraz  omówione kwestie trwałości i przyszłych perspektyw dla wyników Projektu Współpracy Bliźniaczej. W ramach Projektu odbyło się ponad 190 misji z udziałem ekspertów UE, które trwały łącznie ponad 800 dni roboczych. Zorganizowano również 6 wizyt studyjnych, których celem była wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń. Wszystkie te działania zostały zrealizowane w celu wsparcia Gruzji w dostosowaniu telekomunikacyjnych ram regulacyjnych do prawodawstwa UE, co w efekcie powinno doprowadzić do zapewnienia konkurencyjnego środowiska wszystkim uczestnikom rynku komunikacji elektronicznej w Gruzji.

W ramach realizacji Projektu został opracowany pakiet propozycji zmian do przepisów gruzińskich w obszarze komunikacji elektronicznej zgodnych z prawodawstwem UE, zawierający, między innymi:

  • zasady świadczenia usług i ochrony praw konsumenta,
  • wydawanie ogólnych zezwoleń do prowadzenia działalności w obszarze komunikacji elektronicznej,
  • regulacje w zakresie wykorzystania częstotliwości radiowych w ramach ogólnego zezwolenia,
  • zasady przeprowadzania konsultacji publicznych i propozycje ram regulacyjnych dotyczących usług powszechnych.

Jest to kolejny krok, który wykonała Gruzja i instytucja beneficjenta - GNCC na drodze do wdrażania postanowień Umowy Stowarzyszeniowej UE-Gruzja. Zaproponowane zmiany zostały przygotowane na podstawie najlepszych praktyk regulacyjnych z wdrażania ram regulacyjnych UE w obszarze komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań w Gruzji, zapewniając w ten sposób stopniowe dostosowywanie prawodawstwa gruzińskiego do właściwych dyrektyw UE.  

Oprócz propozycji zmian w prawodawstwie krajowym w ramach Projektu Współpracy Bliźniaczej opracowano szereg wytycznych zawierających praktyczne rozwiązania regulacyjne, które pomogą w sprawnym wdrożeniu najlepszych praktyk regulacyjnych UE w zakresie:

  • rozwoju infrastruktury szerokopasmowej (w tym współdzielenia infrastruktury, budowania, pomocy państwa, map pokrycia internetem szerokopasmowym i mobilnym, jakości usług i neutralności sieci),  
  • metodologii analiz rynku,
  • metodologii przydziału widma częstotliwości radiowych,
  • procedur notyfikowania incydentów naruszających integralność sieci,
  • działań w ramach infolinii na rzecz bezpiecznego internetu,
  • ram regulacyjnych w obszarze roamingu.

Dokumenty opracowane w trakcie realizacji projektu zostały przetłumaczone na gruziński, a ich treść uzgodniona z właściwymi interesariuszami podczas warsztatów, seminariów i szkoleń zorganizowanych w ramach projektu.

W konferencji wzięli udział: Szef Współpracy w Przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Gruzji, Dyrektor Generalny Integracji Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej w Gruzji, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji, kierownicy Projektu Współpracy Bliźniaczej i kluczowi eksperci z krajów członkowskich UE i instytucji beneficjenta (GNCC) oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji, reprezentanci gruzińskiego rynku komunikacji elektronicznej i innych instytucji.

Projekt Współpracy Bliźniaczej rozpoczął się w grudniu 2017 r. i był realizowany przez Urząd Regulacji Łączności Republiki Litewskiej (RRT) we współpracy z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczypospolitej Polskiej (UKE) i Niemieckim Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Energii (BMWi) oraz Centralną Agencją Zarządzania Projektami (CPMA).

Informacje podstawowe:

Współpraca bliźniacza (ang. Twinning) jest narzędziem Unii Europejskiej służącym do współpracy pomiędzy administracjami publicznymi krajów członkowskich UE i państw beneficjentów lub partnerów.

Projekty współpracy bliźniaczej łączą doświadczenie sektora publicznego krajów członkowskich UE oraz krajów beneficjentów w celu osiągnięcia konkretnych obowiązkowych rezultatów operacyjnych poprzez realizację działań bezpośrednich.

Więcej informacji