Wojciech Berezowski

Wojciech Berezowski wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Rady ITU ds. WSIS i SDGs

Wojciech Berezowski, naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w Departamencie Spraw Zagranicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej został nominowany przez państwa europejskie zrzeszone w regionalnej organizacji CEPT do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Rady ITU ds. WSIS (Światowego Forum Społeczeństwa Informacyjnego) i SDGs (Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ).

Na forum tej grupy członkowie ITU koordynują działania mające na celu wdrożenie globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, m.in. poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacyjności oraz budowę społeczeństwa informacyjnego.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, ITU) to najstarsza na świecie globalna organizacja międzynarodowa, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. ITU jako jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, współpracuje blisko z innymi organizacjami, wspierając instytucje i procesy mające na celu wdrażanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wojciech Berezowski pełni równocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Com-ITU, czyli grupy roboczej CEPT, służącej koordynacji państw członkowskich całej Europy (48 krajów) w zakresie współpracy z ITU. Obecnie Wojciech odpowiada także za operacyjną obsługę działań Prezesa UKE Marcina Cichego w Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ w Nowym Jorku. W przeszłości Wojciech Berezowski piastował m.in. funkcje attaché ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE, koordynatora przygotowań regionu europejskiego do Konferencji Pełnomocników ITU w 2014 r. a podczas ostatniej Konferencji Pełnomocników PP-18 był wiceprzewodniczącym Komitetu odpowiadającego za sprawy prawne i polityczne, a także prowadził prace grupy ad hoc do rozpatrzenia wybranych propozycji państw członkowskich.

Wojciech jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także na uniwersytetach w Regensburgu i Bonn. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym. Od ponad 10 lat pracuje dla administracji w dziedzinie telekomunikacji i nowoczesnych technologii.