Sześć masztów telekomunikacyjnych na tle miasta

Przetarg z 2007 r. ws. 1800 MHz unieważniony

31 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję II instancyjną, utrzymującą w mocy decyzję z 4 sierpnia 2017 r., którą unieważnił przetarg z 2007 r. na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.

  1. Prezes UKE unieważnił przetarg biorąc pod uwagę ocenę prawną Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażoną w wyroku z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. II GSK 88/10 , wyroku z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 305/13 oraz w wyroku z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt II GSK 262/15.
  2. Podstawą unieważnienia przetargu była określona w art. 118d ust. 1 Pt przesłanka rażącego naruszenia prawa. Do rażącego naruszenia prawa w przetargu doszło poprzez formalistyczne podejście Komisji przetargowej do wymogu parafowania każdej strony oferty, tj. odnoszenie tego wymogu także do sytuacji, gdy na danej stronie oferty znajduje się podpis osoby upoważnionej do reprezentowania uczestnika przetargu. Takie działanie w ocenie Sądu rażąco narusza art. 2 Konstytucji RP, bowiem nie służy realizacji interesu publicznego związanego z rzetelnością procedury przetargowej i nie uwzględnia zasady proporcjonalności wynikającej z art. 2 Konstytucji RP.

Na wydaną decyzję Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi do WSA.
Wydana decyzja nie wpływa na decyzje rezerwacyjne wydane po przetargu. Decyzje te pozostają ważne i w oparciu o nie mogą być świadczone usługi telekomunikacyjne.