Trzy maszty telekomunikacyjne na tle bezchmurnego nieba

Odmowa uchylenia rezerwacji z pasma 1800 MHz wydanych po przetargu z 2007 r.

28 listopada 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję odmawiającą uchylenia rezerwacji z pasma 1800 MHz wydanych dla Centernet S.A. i Mobyland sp. z o.o. (obecnie obie spółki to Aero2 sp. z o.o.) wydanych po przeprowadzonym w 2007 r. przetargu (dalej łącznie „Rezerwacja”).

Postępowanie w sprawie Rezerwacji zostało wznowione na wniosek T-Mobile Polska S.A., który powołał się na  unieważnienie przez Prezesa UKE przetargu z 2007 r. (dalej „Przetarg”). Decyzję w sprawie unieważnienia Przetargu Prezes UKE wydał 4 sierpnia 2017 r. Decyzja ta została zaskarżona, a ostateczne rozstrzygnięcie nie zostało jeszcze wydane.

W toku prowadzonego postępowania Prezes UKE był obowiązany zbadać, czy zaistniały podstawy do wznowienia postępowania, a tym samym czy zaszły podstawy do uchylenia Rezerwacji.

Zgodnie z przepisami prawa podstawą do wznowienia postępowania i uchylenia Rezerwacji może być jedynie zmiana wyników Przetargu. Zmiana wyników przetargu może być rezultatem przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 118d ust. 4-6 ustawy Prawo telekomunikacyjne (tzw. czynności naprawczych), albo - gdyby to nie było możliwe - przeprowadzenia nowego przetargu. Natomiast samo unieważnienie Przetargu nie stanowi zmiany jego wyników.

Wobec ustalenia, że przesłanka wznowieniowa nie zaszła, Prezes UKE odmówił uchylenia Rezerwacji.