Informacja dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

Informacja dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

Przypominamy beneficjentom działania 1.1 POPC o możliwości świadczenia usług na warunkach korzystniejszych niż określone w opublikowanej ofercie hurtowej oraz o ich obowiązkach związanych z dostępem hurtowym.

Beneficjenci POPC mogą świadczyć usługi na warunkach promocyjnych bez każdorazowej akceptacji Prezesa UKE, o ile zawrą w ofercie hurtowej ogólne zasady stosowania promocji. Zmiana zatwierdzonej już oferty hurtowej polegająca na dodaniu tych zasad, podlega jednak procesowi akceptacji.

Ogólne zasady promocji powinny:
• mieścić się w zakresie opublikowanej oferty hurtowej;
• odpowiadać zasadom równego traktowania;
• zastępować warunki umowy z woli operatora korzystającego z sieci POPC, przy zachowaniu prawa powrotu do pierwotnych ustaleń;
• mieć charakter czasowy.
Wprowadzenie promocji wymaga zachowania 30-dniowego terminu między jej ogłoszeniem a rozpoczęciem świadczenia usług na jej warunkach.

Obowiązki związane z dostępem hurtowym to:

• publikacja m.in. na ogólnodostępnym portalu www zaakceptowanej oferty hurtowej, która określa wszystkie warunki świadczenia usług w oparciu o sieci POPC, niezbędne do zawarcia umowy (pkt 2.1.6.1 Wymagań dla sieci NGA-POPC oraz pkt 2.1 Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do II i II konkursu w ramach działania 1.1 POPC),
• przedstawienie Prezesowi UKE do końca czerwca każdego roku wyników samodzielnie przeprowadzonego testu Margin Squeeze wraz z dokumentacją stanowiącą uzasadnienie dla proponowanych opłat hurtowych, dla 3 ofert detalicznych, których przyrost sprzedaży był w poprzednim roku najwyższy (pkt 2.1. ppkt 3 i ppkt 5 Zasad dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych),
• przekazywanie do Prezesa UKE podpisanych umów na świadczenie usług na sieciach POPC w terminie 14 dni od ich podpisania (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062)).

Realizacja wskazanych obowiązków jest niezbędna dla wypełnienia przez beneficjentów zobowiązania zapewnienia równego dostępu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy beneficjentów POPC do kontaktu z pracownikami Wydziału Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji, tel. 22 534 94 40 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat.dr@uke.gov.pl.