Męzczuzna w białej koszuli i ciemnej marynarce na ciemny tle

Ruszamy z drugą turą konsultacji dokumentacji aukcyjnej

Startujemy z drugą turą konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo C. Choć pewne istotne założenia się zmieniły, to nie zmieniło się jedno – w środku całego przedsięwzięcia jest klient, który ma mieć dostęp do wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych bez względu na miejsce, w którym przebywa. Ma mieć możliwość zdalnej nauki i pracy w domu i podróży, a także korzystania z cyfrowej rozrywki na wakacjach nad jeziorem czy w górach.

Szerzej o pierwotnych założeniach aukcji na częstotliwosci z zakresu 3480-3800 MHz można przeczytac w tym wpisie.

Istotne zmiany dotyczące założeń aukcji dotknęły trzech obszarów. Pierwszym z nich jest sam przedmiot postępowania. Przychyliliśmy się do stanowisk operatorów i zdecydowaliśmy się na rozszerzenie czterech oferowanych bloków z 80 do 100 MHz, sieci prywatne z bloku „0”   przesuwając – z korzyścią także i dla nich – do innego zakresu. Co ważne, pomimo tego, że każdy z operatorów ma szansę otrzymać do swojej dyspozycji więcej pasma, to nie zmieniła się cena wywoławcza za blok i cały czas wynosi 450 mln zł. Liczymy na to, że operatorzy tę korzyść przełożą na budowę jeszcze lepszej jakości sieci dla klientów.

Drugą, istotną zmianą jest modyfikacja zobowiązań dotyczących pokrycia terytorium kraju. Zdajemy sobie sprawę, że wybudowanie sieci pokrywającej ponad 90% obszaru przy naszej północnej i wschodniej granicy lądowej jest problematyczne ze względu na sytuację geopolityczną utrudniającą współpracę przy koordynacji międzynarodowej. Przychyliliśmy się do obiektywnych uwag, które napłynęły w procesie konsultacji. Z tego względu wskazaliśmy listę gmin z pasa granicznego na północy i wschodzie kraju, stanowiących obszar około 5% Polski, które nie zostały objęte zobowiązaniem terytorialnym. Nie oznacza to jednak, że klienci na tych terenach nie będą mieli dostępu do wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych, bo zobowiązania dotyczące gospodarstw domowych i szlaków komunikacyjnych pozostają w mocy w tych gminach. Zapewnienie zasięgu poza drogami i gospodarstwami domowymi na tym terenie będzie wynikało jednak z decyzji biznesowych operatorów, z możliwym wsparcie za pomocą m.in. umowy inwestycyjnej. To narzędzie leżące w gestii Prezesa UKE pozwalającego na wskazanie, w porozumieniu z operatorem, obszaru do pokrycia w zamian za obniżenie rocznych opłat za użytkowanie częstotliwości.

Pozostałe zmiany w zakresie zobowiązań są raczej kosmetyczne. Staraliśmy się je zsynchronizować czasowo i kierunkowo ze wszystkimi strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i europejskim, które do końca 2030 r. mówią o zapewnieniu jak największej grupie obywateli wysokiej jakości usług dostępu do Internetu.

W aktualnie konsultowanej wersji dokumentacji zobowiązania, które można realizować wszystkimi posiadanymi przez operatorami pasmami, mają następującą postać:

 

Gospodarstwa domowe:

termin realizacji 12 miesięcy 36 miesięcy 60 miesięcy
pokrycie gospodarstw domowych 95% 98% 99%
wymagana przepustowość 30 Mb/s 50 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie - - 10 ms
 

Terytorium kraju (z wyłączenim gmin przygranicznych):

termin realizacji 12 miesięcy 36 miesięcy 60 miesięcy 84 miesiące
pokrycie obszaru 85% 90% 94% 95%
wymagana przepustowość 30 Mb/s 50 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie - - 10 ms 10 ms
 

Drogi krajowe:

termin realizacji 36 miesięcy 60 miesięcy 84 miesiące
pokrycie dróg krajowych 90% 95% 100%
wymagana przepustowość 50 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie 10 ms 10 ms 10 ms
 
Drogi wojewódzkie:
termin realizacji 36 miesięcy 60 miesięcy 84 miesiące
pokrycie dróg wojewódzkich 93% 95% 100%
wymagana przepustowość 50 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
 

Linie kolejowe:

termin realizacji 36 miesięcy 60 miesięcy
wymagana przepustowość 50 Mb/s 100 Mb/s
maksymalne opóźnienie 10 ms 10 ms

 

Trzecim obszarem, którego dotknęły zmiany, są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Z 7 do 5 lat skrócono okres, w którym operator będzie musiał usunąć ze swojej sieci sprzęt od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka. Operator będzie musiał to robić proporcjonalnie z upływem czasu, a z krytycznych elementów sieci będzie musiał zrobić to już w pierwszym roku. Do tego zapisy, celem wykluczenia wszelkich niejasności, jeszcze mocniej opierają się na unijnych regulacjach. Założenia te zostały skonsultowane i zaakceptowane przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa 24 marca 2023 r.

Pozostałe zmiany mają przede wszystkim charakter redakcyjny i uściślający. Konsultacje potrwają do 12 maja. Przewidujemy, że zwycięzcy aukcji otrzymają pasmo do dyspozycji w IV kwartale 2023 r. Wtedy też komercyjnie będą mogły być uruchamiane pierwsze stacje w C-bandzie.

Jednocześnie, co bardzo istotne, chcemy dać operatorom wszystkie narzędzia, które umożliwią im budowę sieci dostarczających klientom wysokiej jakości usługi. Dotyczy to przede wszystkim dostępności i efektywności wykorzystana pasma pokryciowego. W tym roku planujemy przeprowadzić proces reshufflingu pasma 900 MHz, a w okresie wakacji planujemy rozpocząć proces konsultacji dokumentacji procedury selekcyjnej na pasma 700 MHz i 800 MHz. O szczegółach tych postępowań będziemy informować wraz z ich startem.

 

Jacek Oko, Prezes UKE

 

Szczegóły procesu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej UKE