Kobieta w jasnej bluzce na ciemnym tle

Jak UKE wspiera wdrażanie I Osi POPC na lata 2014-2020

Niedawno zakończyliśmy kolejny rok udziału UKE w realizacji działań, które prowadzą do rozbudowy sieci szerokopasmowej w naszym kraju.

Począwszy od 2015 r. jesteśmy  zaangażowani we wdrażanie, dedykowanego rozwojowi cyfrowemu Polski, programu współfinansowanego ze środków unijnych – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, w tym również konkursu Publiczny Internet dla Każdego.

Jako instytucja ekspercka mamy przydzielone do wykonania określone zadania, które zostały spisane w Porozumieniu Trójstronnym zawartym w 2015 r. pomiędzy ówczesnym Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) a Prezesem UKE.

Każdorazowo, gdy planowane jest ogłoszenie przez CPPC konkursu na budowę sieci:

 • bierzemy udział w opracowaniu kryteriów i zasad wyboru projektów oraz dokumentów niezbędnych do uruchomienia naborów,
 • analizujemy i udostępniamy niezbędne informacje dotyczące istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i usług szerokopasmowych, w oparciu o informacje przekazywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach procesu inwentaryzacji prowadzonej na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju,
 • określamy i grupujemy obszary kraju wymagające interwencji publicznej przy udziale środków Unii Europejskiej, określając obszary białe, szare i czarne,
 • przygotowujemy do konsultacji społecznych bazę danych obszarów białych z dokładnością do punktu adresowego,
 • bierzemy udział w przeprowadzeniu badania planów inwestycyjnych/konsultacji społecznych,
 • przygotowujemy wymagania dla beneficjentów w zakresie obowiązku zapewnienia dostępu hurtowego do wytworzonych w ramach projektów: usług i infrastruktury oraz związanych z tym zaleceń w zakresie standardów technicznych.

Po ogłoszeniu każdego z konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie budowy infrastruktury szerokopasmowej:

 • przeprowadzamy ocenę merytoryczną II stopnia, tj. oceniamy aspekty techniczne i ekonomiczne,
 • analizujemy powielanie sieci w projektach,
 • bierzemy udział w procedurze odwoławczej, rozpatrujemy protesty beneficjentów od wyników naszej oceny.

Zaś po podpisaniu przez CPPC umów z beneficjentami, kiedy to rozpoczyna się właściwa realizacja projektów:

 • przeprowadzamy kontrole projektów w zakresie aspektów technicznych, aby ustalić czy zbudowana infrastruktura została wykonana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przedstawioną przez beneficjenta dokumentacją,
 • opiniujemy zmiany, które beneficjenci chcą wprowadzić do swoich projektów w zakresie aspektów technicznych i ekonomicznych oraz ustalamy ich wpływ na zmianę pierwotnych założeń,
 • monitorujemy też zmiany zachodzące na rynku w zakresie „wyczerniania” punktów adresowych, które na etapie przygotowania konkursów stanowiły bazę tzw. białych plam NGA,
 • udzielamy beneficjentom wyjaśnień oraz interpretacji wymagań technicznych i hurtowych,
 • organizujemy spotkania i warsztaty dla beneficjentów.

Kiedy budowa sieci dobiega końca, a projekty oczekują na rozliczenie i zamknięcie:

 • dokonujemy kontroli na zakończenie,
 • weryfikujemy osiągnięcie wskaźników w danym projekcie.

Ze względu na fakt, że do sieci wybudowanych z dofinansowaniem publicznym, beneficjenci muszą zapewnić otwarty, równy i efektywny dostęp hurtowy:

 • oceniamy i akceptujemy cenniki i oferty hurtowe beneficjentów,
 • nadzorujemy współpracę międzyoperatorską w tym, rozstrzygamy spory,
 • przygotowujemy rekomendacje w zakresie zasad i cen dostępu hurtowego,
 • tworzymy i udostępniamy niezbędne narzędzia do weryfikacji spełniania wymagań hurtowych (np. test Margin Squeeze).
 • wspieramy beneficjentów w realizacji obowiązku otwartego dostępu poprzez wykładnię postanowień dokumentacji konkursowej i wskazywanie najefektywniejszych dla rynku rozwiązań.

Aby w profesjonalny i zorganizowany sposób wypełnić wszystkie wyżej wymienione zadania, w 2017 r. powołaliśmy Zespół Projektowy.

Więcej informacji o roli UKE, funkcjach w projekcie, zadaniach w POPC znajdziecie
w przygotowanych materiałach. Przekonajcie się, o czym jeszcze nie wiedzieliście 😊

 

 

Aneta Marchewka-Kuliś, zastępca dyrektora, Departament Kontroli

Pliki do pobrania