Kilka smartfonów ułożonych na wystawie obok siebie

Znak ostrzegawczy na urządzeniach radiowych

Informacje o ograniczeniach były dotychczas podawane na urządzeniu radiowym  w formie znaku ostrzegawczego (art. 154 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego). Jednakże przepisy nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady1  nie wymagają już podawania informacji o ograniczeniach w powyższym zakresie na samym urządzeniu. Wprowadzając jedynie wymóg podawania tych informacji na opakowaniu oraz w  instrukcjach obsługi urządzenia radiowego2. Wymóg ten znajduje odzwierciedlenie w art. 154 ust. 1a Prawa telekomunikacyjnego.

W związku z nowymi przepisami, Prezes UKE nie wymaga od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, realizacji obowiązku oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych klasy 2. Kontrolowane będzie jedynie podanie na opakowaniu oraz w instrukcji informacji określającej państwa członkowskie (lub obszary geograficzne), w których istnieją ograniczenia w użytkowaniu lub wymagane jest uzyskanie zezwolenia na używanie urządzenia.  

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)3  precyzuje w jaki sposób powinno następować podawanie powyższych informacji. Zgodnie z art. 2, na opakowaniu urządzenia radiowego oraz w instrukcji powinien zostać umieszczony w sposób widoczny i czytelny piktogram lub zwrot "Ograniczenia lub wymagania”. Komunikat powinien być napisany w zrozumiałym języku, określonym przez państwo członkowskie. Po nim powinny znaleźć się skróty nazw państw członkowskich, w których istnieją takie ograniczenia lub wymagania. W instrukcji urządzenia powinny zostać podane wymagania obowiązujące w każdym państwie członkowskim i na każdym obszarze geograficznym w obrębie danego państwa członkowskiego.

Obowiązek podawania informacji o ograniczeniach w sposób wskazany w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji, będzie wymagany od 9 sierpnia 2018 r. Mimo to, już od 8 sierpnia 2017 r. (tj. po dniu wejścia w życie w/w Rozporządzenia) można wprowadzać do obrotu urządzenie radiowe klasy 2, którego opakowanie oraz instrukcje będą zawierać informacje o ograniczeniach, podane w sposób wskazany w Rozporządzeniu Wykonawczym. Tym samym do 8 sierpnia 2018 r. możliwe jest podawanie informacji o powyższych ograniczeniach na opakowaniu lub w instrukcjach towarzyszących w dotychczasowy sposób lub też w sposób wskazany we wspomnianym Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji. 

_____

  1. 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U.UE.L.2014.153.62)
  2. art. 10 ust. 10 tej Dyrektywy
  3. 2017/1354 z dnia 20 lipca 2017 r. określające sposób podawania informacji przewidzianych w art. 10 ust. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2014/53/UE (Dz.U.L.2017.190.7.)