Kobieta trzymająca w ręku smartfon

Zmiany w zakresie Premium Rate

12 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany Prawa telekomunikacyjnego. Zwiększają ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z usługami premium rate, a także wprowadzają dokumentową formę zawierania umów.

Nowe zasady świadczenia usług premium rate

Od dziś abonent może wybrać jeden z czterech progów kwotowych dla blokady usług premium rate: 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 zł. Próg 0 zł oznacza całkowitą blokadę usług premium. Jeżeli abonent nie określi żadnego progu, domyślnym progiem kwotowym będzie 35 zł dla każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku osiągnięcia domyślnego lub kwotowego progu, dostawca usług poinformuje o tym abonenta i automatycznie zablokuje możliwość korzystania z usług premium rate (dotychczas blokada usług premium rate uruchamiana była na żądanie abonenta). Dalsze korzystanie z usług będzie wymagało zgody i działania abonenta. W przypadku, niedopełnienia obowiązków informacyjnych względem abonenta, bądź świadczenia usług premium ponad ustalony lub domyślny próg kwotowy, abonent nie będzie mógł być obciążony dodatkową opłatą.

Jeśli abonent skorzysta z usług premium rate, dostawca usług zamieści w rachunku informacje o:

  • możliwości i zasadach skorzystania z blokady usług premium,
  • numerach premium, z których korzystał abonent w okresie rozliczeniowym,
  • rejestrze numerów premium, który prowadzi Prezes UKE.

Dzięki rejestrowi abonent będzie w łatwy sposób mógł ustalić dane dostawcy dodatkowego świadczenia, np. organizatora loterii SMS-owej, w której wziął udział.

W przypadku usług świadczonych cyklicznie, powtarzalnie typu: płatne subskrypcje w formie SMS-ów, dostawca będzie musiał uzyskać wyraźną zgodę abonenta bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usług dodatkowych.

Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadza również inne obowiązki po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych, np. obowiązek blokady usług premium, które nie zostały wpisane do rejestru numerów premium, prowadzonego przez Prezesa UKE.

Nowa forma zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy

Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można zawrzeć w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej.

Konsumenci mają prawo wyboru formy zawarcia umowy spośród oferowanych przez dostawcę usług. Forma dokumentowa to sposób w jaki może zostać złożone oświadczenie o zawarciu, zmianie, rozwiązaniu umowy. Forma dokumentowa umożliwia złożenie oświadczeń w postaci dokumentu, który pozwala na ustalenie osoby je składającej. W formie dokumentowej można zawrzeć, zmienić, rozwiązać umowę, np. przez telefon, stronę internetową z użyciem poczty elektronicznej.

Abonent zawierający umowę w formie dokumentowej powinien otrzymać utrwaloną treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz treść swojego oświadczenia o zawarciu umowy na trwałym nośniku (np. na papierze, w sms, na płycie CD/DVD, na karcie pamięci, na dysku twardym, czy w treści e-mail). Trwały nośnik pozwala abonentowi na przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich po zawarciu umowy, np.  na potrzeby wykonywania uprawnień wynikających z umowy.