Kostka ze znakiem paragrafu położona na klawiaturze laptopa.

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego. Do projektu zostały włączone zmiany zaproponowane przez Prezesa UKE.
Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego przewiduje m.in. poprawę jakości dostępu do internetu świadczonego przez jednostki samorządu terytorialnego  (łącza o przepływnościach min. 30 Mbit/s), wprowadzenie elektronicznego sposobu sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych, uelastycznienie systemu kar oraz poprawę skuteczności kontroli. Nowelizacja przewiduje też likwidację stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR).
Projekt zmian trafi teraz pod obrady Sejmu.