Grafika komputerowa przedstawiająca miasto z lotu ptaka,z napisem POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zasady dostępu do gospodarstw domowych i Ceny dostępu do jednostek oświatowych

Przyznanie pomocy publicznej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego, równego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci POPC.

W celu ułatwienia operatorom sieci, zrealizowanych w wyniku II konkursu POPC, przygotowania własnych ofert hurtowych, Prezes UKE we współpracy z operatorami opracował:

  1. „Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych” oraz 
  2. „Ceny dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe, zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC”.

Dokumenty te są rekomendacją o znacznym stopniu elastyczności i ogólności. Zachowanie zasad określonych w ww. dokumentach, przy uwzględnieniu specyficznych warunków rynkowych, w opinii Prezesa UKE będzie gwarantowało spełnienie wymagań wynikających z dokumentacji konkursowej w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego.
Operatorzy sieci POPC powinni samodzielnie określić szczegółowe warunki dostępu hurtowego mając na względzie obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego.
Zgodnie z dokumentacją konkursową1, Prezes UKE zatwierdza oferty dla gospodarstw domowych i cenniki dla jednostek oświatowych.

Schemat zatwierdzania oferty dla gospodarstw domowych i cennika dla jednostek oświatowych przez Prezesa UKE: 1. Zatwierdzanie ofert dla GD: przekazanie oferty do Prezesa UKE – 60 dni – zatwierdzenie oferty przez Prezesa UKE i publikacja – 30 dni – rozpoczęcie świadczenia usług – weryfikacja oferty/cennika ex ante postępowanie kontrolne, rozstrzyganie sporów o dostęp. 2. Zatwierdzanie cennika dla JO – rozpoczęcie prac budowlanych – 40 dni – przekazanie do Prezesa UKE projektu cennika – 60 dni – zatwierdzenie cennika przez Prezesa UKE i publikacja – weryfikacja oferty/cennika ex ante postępowanie kontrolne, rozstrzyganie sporów o dostęp.

Prezes UKE rozstrzyga też spory międzyoperatorskie o dostęp do sieci POPC. 

Wszystkim operatorom, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad rekomendacjami, wzięli udział w warsztatach i przedstawili stanowiska konsultacyjne, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i cenny wkład merytoryczny.

 


1Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC
Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

Pliki do pobrania