Słupy energetyczne

Wzory umów ramowych przy korzystaniu ze słupów energetycznych

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej są gotowi do wdrożenia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 12 lutego 2021 r. Decyzje te określiły warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. OSD biorąc pod uwagę wytyczne decyzji przygotowali stosowne wzorce dokumentów, w tym wzór umowy ramowej, które zostały poddane roboczym konsultacjom z Prezesem UKE. 

Jest to kolejny krok w celu usprawnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (PT) i OSD związanej z podwieszaniem infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach elektroenergetycznych. Wypracowane przez OSD dokumenty pozwolą na praktyczną realizację celów regulacyjnych określonych przez Prezesa UKE.

Wzór umowy ramowej obejmuje postanowienia dotyczące współpracy pomiędzy OSD a PT począwszy od zawarcia Umowy Ramowej, poprzez prawa i obowiązki operatora udostępniającego i operatora korzystającego, zasady składania zapytań i zamówień, przygotowania projektu podwieszenia infrastruktury, zawierania umów szczegółowych, zasad prowadzenia prac planowych oraz usuwania awarii, aż do realizacji inwestycji i zasad rozliczeń. 

Termin wdrożenia nowych zasad u każdego OSD wynika z momentu doręczenia decyzji. W przypadku czterech OSD decyzje zaczęły obowiązywać od 23 maja, natomiast dla ENERGA – OPERATOR SA termin ten upłynie z dniem 6 czerwca.

Opłaty zawarte we wzorze umowy ramowej stanowią odzwierciedlenie regulacji Prezesa UKE. Wysokość opłat sprzyja wykorzystaniu słupów, co z kolei będzie prowadzić do zagęszczenia infrastruktury, dzięki podłączaniu znacząco większej liczby gospodarstw domowych do szybkiej sieci telekomunikacyjnej i likwidacji tzw. „białych plam”. Efekty nowych inwestycji wpłyną na ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego.

Zawieranie Umów Ramowych zgodnie z wypracowanym wzorem korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz na zmniejszenie kosztów robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów, którzy będą mieli zapewnione nowoczesne usługi telekomunikacyjne.