Słupy elektroenegetyczne

Wniosek Stoen ws. zmiany decyzji dot. dostępu do słupów

Informujemy, że do Prezesa UKE wpłynął wniosek Stoen Operator sp. z o.o. (dalej „Stoen”) o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182, określającą „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych Stoen linii niskiego i średniego napięcia”.

Decyzja określająca warunki dostępu do słupów Stoen została wydana przez Prezesa UKE 12 lutego 2021 r., a następnie zaskarżona przez Stoen do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2023 r. sygn. akt XVII AmT 36/21 oddalił odwołanie Stoen. Od wyroku Stoen złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Złożenie apelacji spowodowało, że Decyzja dla Stoen jest nieprawomocna.  

Pomimo braku prawomocności, podlega ona wykonaniu, ponieważ jest ostateczna i posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Powyższe okoliczności powodują, że Prezes UKE obowiązany jest wszcząć i prowadzić postępowanie administracyjne z wniosku Stoen. Brak prawomocności Decyzji dla Stoen nie stanowi przesłanki ani do odmowy wszczęcia, ani do zawieszenia postępowania w sprawie.

Wszczęcie postępowania nie przesądza o tym, czy Prezes UKE przychyli się do wniosku Stoen. Na ewentualną zmianę decyzji dla Stoen będzie miał wpływ materiał dowodowy, który Prezes UKE zgromadzi w sprawie.

Prezes UKE zaprasza organizacje społeczne do aktywnego udziału w postępowaniu.