Flaga polska i słowacka

Wideokonferencja UKE z Teleoff

4 i 10 listopada 2021 r. UKE zorganizował wideokonferencję ze słowackim regulatorem rynku telekomunikacyjnego Teleoff. Spotkaniu przewodniczyli Prezes UKE Pan Jacek Oko oraz Przewodniczący Teleoff Pan Ivan Martak.

Połączenia zdalne możliwe dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym sprawiają, że współpraca międzynarodowa utrzymywana jest w zasadzie na niezmienionym poziomie, pomimo utrudnień, które stwarza utrzymująca się pandemia COVID-19 . Spotkanie z Teleoff również odbyło się w takiej formie. Jego  celem była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie różnych obszarów regulacji rynku komunikacji elektronicznej.

Eksperci UKE podzielili się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w zakresie realizacji Planu Szerokopasmowego Polski oraz wykorzystania funduszy unijnych na infrastrukturę telekomunikacyjną, a także regulacji dostępu do słupów polskich spółek energetycznych, zapewnienia hurtowego dostępu do infrastruktury fizycznej, komunikacji niezamówionej, systemu monitorowania widma częstotliwości. Z kolei strona słowacka przedstawiła doświadczenia i napotykane problemy w zakresie wykorzystania pasma częstotliwości 3,8-4,2 GHz, stawki zerowej, usługi powszechnej w telekomunikacji oraz regulacji ciemnych włókien.

Dzięki temu spotkaniu, UKE i Teleoff, które na co dzień głownie współpracują w ramach BEREC i innych forów europejskich i światowych, mogły przekazać sobie cenne wskazówki i rady jak rozwiązać problemy, na które napotykają w bieżącej działalności regulacyjnej. Wymiana doświadczeń i dalsza dyskusja na temat ww. zagadnień będzie kontynuowana na poziomie eksperckim.