Logo POPC

Trzydzieści pięć projektów ocenionych w IV konkursie Działania 1.1 POPC

W nawiązaniu do komunikatu na stronie CPPC dotyczącego rozstrzygnięcia IV konkursu dla Działania 1.1 POPC informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej uczestniczył w jednej z trzech części procesu oceny, tj. ocenie merytorycznej II stopnia.

Oceniliśmy trzydzieści pięć wniosków.

Wybrane do dofinansowania projekty pokryją 19 z 35 obszarów wyznaczonych do interwencji.

We wskazanych obszarach, do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, zostanie podłączonych 144 838 gospodarstw domowych, 9 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 132 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość dofinansowania uzyskanego przez beneficjentów IV konkursu wynosi ponad 317 mln zł.

Każdy projekt był oceniany przez trzech ekspertów pod względem spełniania wymogów technicznych i ekonomicznych. Procedura wyboru projektów do dofinansowania polegała m.in. na weryfikacji obszarów inwestycyjnych, sprawdzeniu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu oraz na ocenie czy koncepcja techniczna projektu jest zgodna z wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych, Gminnych Ośrodków Kultury i Ochotniczych Straży Pożarnych do czwartego konkursu w ramach działania 1.1 POPC.

Eksperci dokonywali również oceny efektywności realizacji projektu. Miały miejsce także sytuacje, przewidziane Regulaminem konkursu, gdy występowano do wnioskodawcy o wyjaśnienie wątpliwości, co do treści wniosku.

W ramach oceny, UKE przeprowadził także tzw. trasowanie (wyznaczanie modelowego przebiegu sieci wraz z oszacowaniem kosztów) dla wszystkich punktów adresowych, zadeklarowanych przez wnioskodawców. Urząd zweryfikował również ewentualne powielanie sieci. Oznacza to, że każdy z trzydziestu pięciu projektów był wnikliwie analizowany pod kątem realnych możliwości zaprojektowania sieci w deklarowanym przebiegu.

Poniżej zamieszczamy mapę rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Mapa rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania

Pliki do pobrania