Staż pracowników mołdawskiego regulatora w UKE

Staż pracowników mołdawskiego regulatora w UKE

W dniach 26-29 kwietnia 2 pracowników mołdawskiej Krajowej Agencji Regulacyjnej do spraw Komunikacji Elektronicznej i Technologii Informacyjnych (ANRCETI) odbywa się staż w UKE.

Staż jest działaniem w projekcie „Wzmocnienie potencjału mołdawskiej Krajowej Agencji Regulacyjnej do spraw Komunikacji Elektronicznej i Technologii Informacyjnych (ANRCETI) przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa UE”, realizowanym w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2021-2030 - Solidarność dla Rozwoju Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podczas stażu pracownicy ANRCETI zapoznają się z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi oraz praktycznymi aspektami dot. usługi powszechnej, w tym: zakresem usługi, wyznaczaniem przedsiębiorców zobowiązanych do jej świadczenia oraz stosowanymi przez UKE procedurami finansowania i rekompensaty kosztów netto. Ponadto pracownicy UKE przedstawią stażystom obowiązujące w Polsce przepisy oraz doświadczenia dot. współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym: dostępu operatorów MVNO do sieci MNO oraz stosowane przez UKE metody ustalania stawek za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej i praktyki rozstrzygania sporów.

Informacje pozyskane podczas stażu pracownicy ANRCETI wykorzystają podczas opracowywania mołdawskich ram prawnych telekomunikacyjnej usługi powszechnej oraz zasad współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej.