Sławomir Olszewski

Sławomir Olszewski współprzewodniczącym Grupy Roboczej Remedies w ramach BEREC

Do pełnienia funkcji współprzewodniczącego (Co-Chair) Grupy Roboczej Remedies został wybrany na posiedzeniu plenarnym BEREC odbywającym się w Pradze.

Obaj przewodniczący grupy roboczej BEREC wybierani są na okres dwóch lat z możliwością reelekcji. Przewodniczący grupy roboczej jest odpowiedzialny za realizację projektów grupy przewidzianych w programie pracy BEREC na dany rok, organizację i prowadzenie spotkań oraz koordynację działań między ekspertami z innych NRA, w tym również za współpracę z Komisją Europejską.

Grupa Remedies, kierowana przez Sławomira Olszewskiego wspólnie z Annegret Groebel z niemieckiego regulatora BnetzA, będzie w 2019 roku pracowała m.in. nad wytycznymi w sprawie minimalnych kryteriów oferty ramowej w zakresie obowiązków przejrzystości, raportem dotyczącym testów margin squeeze, raportem w zakresie księgowości regulacyjnej, sprawami z art. 7 i 7a dyrektywy ramowej oraz analizą zasadności aktualizacji tych procedur w związku z przyjęciem dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Sławomir Olszewski jest absolwentem studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także podyplomowe studia z ochrony konkurencji i regulacji sektorów infrastrukturalnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 10-letnie doświadczenie w obszarze regulacji rynków właściwych, wyznaczania operatorów SMP oraz nakładania obowiązków regulacyjnych (które obejmuje też kilkuletnie kierowanie zespołem Wydziału Obowiązków Regulacyjnych). Obecnie jest również liderem jednego z komponentów w unijnym projekcie współpracy bliźniaczej związanym ze wsparciem gruzińskiego regulatora telekomunikacyjnego (GNCC) w stosowaniu i implementacji ram regulacyjnych UE.

Sławomir Olszewski to kolejna osoba z UKE włączona w prace instytucji międzynarodowych. Buduje to pozycję polskiego regulatora w Europie, wpisując się tym samym w jego strategiczne cele.