Maszt telekomunikacyjny

Rozpoczęcie drugiej rundy konsultacji przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz

Rozpoczęcie drugiej rundy konsultacji przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 450 MHz.

Prezes UKE ogłasza rozpoczęcie drugiej rundy konsultacji przetargu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz.
Ogłoszenie drugiej rundy konsultacji wynika z modyfikacji (poszerzenia) przedmiotu przetargu, a także z faktu, że po zapoznaniu się ze stanowiskami konsultacyjnymi zgłoszonymi w ramach pierwszej rundy konsultacji, Prezes UKE uwzględnił niektóre z postulowanych zmian warunków przetargu. Zmiany te wymagają ponownego skonsultowania z rynkiem.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty opublikowanych na stronie BIP

Oferowane zasoby częstotliwości są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na obszarze całej Polski. Zwycięzca będzie uprawniony do wykorzystywania częstotliwości do dnia 31 maja 2033 r.


Pasmo 450 MHz może być wykorzystywane do rozszerzenia pojemności sieci 2G/3G/4G w zakresie mobilnego dostępu do Internetu i głosu. Prace organizacji standaryzacyjnych, w szczególności grupy 3GPP (3rd Generation Partnership Project) pracującej nad rozwojem systemów telekomunikacyjnych i ich zestandaryzowaniem, potwierdzają, że pasmo 450 MHz będzie mogło zostać wykorzystane do świadczenia nowoczesnych usług telekomunikacyjnych w technologii LTE pozwalającej na zwiększenie prędkości przesyłania danych, zmniejszenie opóźnień, zwiększenie efektywności wykorzystywania częstotliwości radiowych, zmniejszenie kosztów transmisji danych oraz uproszczenie architektury. 

Projekt konsultowanej dokumentacji przewiduje, że kryteriami oceny ofert w ramach procedury selekcyjnej będą:

  1. wysokość kwoty zadeklarowanej;
  2. zachowanie warunków konkurencji; 
  3. wiarygodność finansowa.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej.
Minimalna wysokość kwoty deklarowanej za rezerwację została określona z uwzględnieniem wyceny dokonanej przez biegłego w ramach postępowania prowadzonego z wniosku Orange Polska S.A. o dokonanie rezerwacji na ponowny okres. Kwota 56,35 mln wskazana została przez biegłego jako najniższy z trzech wariantów wyceny częstotliwości z pasma 450 MHz, oparty na wycenie bezpośredniej wartości tego pasma. 

Projekt konsultowanej dokumentacji przewiduje, że podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, mogą złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie ofert przez kilka podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oznacza złożenie ofert niezgodnych z warunkami uczestnictwa.

W projekcie dokumentacji przewidziano Załącznik nr 2, w którym określono 14 obszarów, na których termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości obejmujących 2x0,5 MHz widma (zakres 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz) będzie późniejszy niż dzień doręczenia rezerwacji częstotliwości.


Jednocześnie z uwagi na zdefiniowanie ww. 14 obszarów w Załączniku nr 3 do dokumentacji wprowadzono dodatkowe warunki wykorzystywania 0,5 MHz widma (zakres 467,0-467,5 MHz) na obszarach sąsiadujących z obszarami wymienionymi w Załączniku nr 2.

Zaproszenie do konsultacji

Prezes UKE zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania w ramach konsultacji swoich stanowisk w formie i trybie wskazanym w obwieszczeniu o konsultacjach. Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji zostało opublikowane na stronie BIP.