Prośba o wypełnienie kwestionariusza ad hoc BEREC dot. praktyk związanych z połączeniami IP

Prośba o wypełnienie kwestionariusza ad hoc BEREC dot. praktyk związanych z połączeniami IP

BEREC przygotowuje obecnie „Raport na temat ekosystemu połączeń IP”. W raporcie tym BEREC ponownie ocenia swoje wnioski z 2017 r., a także ocenia aktualny stan i zmiany na rynku od czasu poprzedniego raportu, takie jak relacje między różnymi stronami, wykorzystanie płatnego peeringu i sieci dostarczania treści (CDN). Jesienią 2023 r. przeprowadzono kompleksowe gromadzenie danych. Obejmowało ono dystrybucję kwestionariusza ilościowego do dostawców usług dostępu do Internetu (IAS), uzupełnionego o badania jakościowe. Dane zebrane w ramach kwestionariusza zapewniają obraz struktur połączeń międzysieciowych dostawców usług IAS pod względem wartości ruchu, wykorzystywanych usług i umów handlowych.

Jednocześnie Grupa Robocza BEREC ds. Otwartego Internetu (OI WG) przeprowadziła dwanaście wewnętrznych warsztatów we wrześniu/październiku 2023 roku. Warsztaty te miały na celu zagłębienie się w konkretne tematy związane z ekosystemem wzajemnych połączeń IP i zebranie różnych perspektyw od zaproszonych interesariuszy z różnych państw członkowskich.

W następstwie ustaleń zebranych podczas tych warsztatów, BEREC chciałby wyjaśnić niektóre aspekty i uzyskać dalsze spostrzeżenia.

Niniejszy kwestionariusz skierowany jest w szczególności do dostawców sieci szkieletowej warstwy 1 (wyznaczonych przez BEREC), dostawców treści i aplikacji (CAP), dostawców CDN, a także dostawców usług IAS - za pośrednictwem krajowych organów regulacyjnych (NRA), przez BEREC.

Kwestionariusz internetowy EU Survey stanowi wniosek o udzielenie informacji zgodnie z art. 20 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Informacje dostarczone w kwestionariuszu zostaną przekazane BEREC i mogą być konsultowane przez inne krajowe organy regulacyjne uczestniczące w BEREC OI WG w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu, w szczególności do celów sporządzania sprawozdań BEREC. BEREC i odpowiednie krajowe organy regulacyjne uzyskujące dostęp do danych w imieniu BEREC lub uzyskujące dostęp do danych odpowiednich krajowych uczestników rynku zachowują poufność dostarczonych informacji i będą traktować te informacje jako tajemnice handlowe. Przetwarzanie i analiza danych na potrzeby sporządzania sprawozdań BEREC będą wykonywane przez BEREC.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie do dnia 31 maja 2024 r. kwestionariusza ad hoc BEREC dotyczącego praktyk związanych z połączeniami IP. 

Link do kwestionariusza: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ip-ic-questionnaire2024

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują wyjaśnień dotyczących kwestionariusza, mogą je Państwo kierować na adres bądź do Pani Doroty Wilkowskiej (dorota.wilkowska@uke.gov.pl, tel. 22 534 91 45).

Po przesłaniu wypełnionego kwestionariusza do BEREC uprzejmie proszę o poinformowanie o tym fakcie Pani Doroty Wilkowskiej na adres .