Projekt współpracy rozwojowej dla NCEC

Projekt współpracy rozwojowej dla NCEC

17 listopada 2022 r. odbyła się konferencja zamykająca projekt współpracy rozwojowej, który był realizowany od grudnia 2021 r. na rzecz regulatora z Ukrainy (Państwowej Komisji Regulacji Łączności Elektronicznej, Częstotliwości Radiowych i Usług Pocztowych Ukrainy, skr. ang. NCEC). W konferencji zamykającej uczestniczyli Prezes UKE, Zastępca Prezesa UKE, Przewodniczący NCEC, jeden z Komisarzy NCEC, Koordynator Projektu i jego bezpośredni uczestnicy - przedstawiciele NCEC i eksperci UKE.

W ramach projektu zostały zrealizowane dwa warsztaty poświęcone kwestiom dotyczącym: telekomunikacyjnej usługi powszechnej, podstaw prawnych wspierania rozwoju szerokopasmowego Internetu w Polsce i UE; monitorowania realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe oraz obowiązków licencyjnych związanych z planowanym przydzieleniem w Polsce pasma 3,5 GHz, także planowanymi działaniami mającymi na celu uniknięcie zakłóceń wewnątrz- i poza- pasmowych dla systemów TDD; norm jakościowych w zakresie Internetu szerokopasmowego i sposobów ich monitorowania.

Pierwszy warsztat odbył się w podziale na kilka sesji, które odbyły się zdalnie w dniach: 20-23 grudnia 2021 r., 23 lutego 2022 r. i obejmował wszystkie tematy projektu.

Drugi warsztat, również zrealizowany w formie zdalnej, dot. dostępu do Internetu szerokopasmowego odbył się w dniach 8 oraz 10 listopada br., i służył wsparciu kolegów z NCEC w:

  • przygotowaniu dokumentów, które służyłyby regulatorowi ukraińskiemu w wykonywaniu zadań: studium algorytmu działań podejmowanych przez UKE na podstawie przepisów dotyczących dostępu do Internetu szerokopasmowego,
  • opracowaniu struktury organizacyjno-technicznej, wymagań technicznych oraz obliczenia kosztów wdrożenia odpowiedniej aplikacji jako podsystemu systemu monitorowania jakości usług w Ukrainie,
  • sporządzeniu wykazu kryteriów wyboru miejscowości, w których zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego powinno być priorytetem,
  • przygotowaniu metodologii kontroli projektów infrastrukturalnych.

W warsztatach po stronie ukraińskiej obok przedstawicieli NCEC wzięli także udział przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej.

Z podsumowania realizacji projektu wynika, że, pomimo trudnych warunków, wszystkie działania udało się zrealizować i omówić najbardziej istotne dla beneficjenta tematy. Niestety wszystko musiało odbyć się w formie zdalnej, najpierw z powodu pandemii Covid-19, a następnie z powodu wojny w Ukrainie. Obie strony oceniły projekt pozytywnie i zapowiedziały kontynuację współpracy, która zwłaszcza teraz w obecnej sytuacji geopolitycznej jest tak bardzo ważna.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: www.gov.pl/polskapomoc