Projekt współpracy rozwojowej dla ANRCETI

Projekt współpracy rozwojowej dla ANRCETI

22 listopada 2022 r. odbyła się wideokonferencja zamykająca projekt współpracy rozwojowej, który był realizowany od grudnia 2021 r. na rzecz regulatora z Mołdawii (Krajowej Agencji Regulacyjnej do spraw Komunikacji Elektronicznej i Technologii Informacyjnych, skr. ANRCETI).

W konferencji zamykającej uczestniczyli Prezes UKE, Zastępca Prezesa UKE, Zastępca Dyrektora Generalnego ANRCETI, Koordynator Projektu i jego bezpośredni uczestnicy - przedstawiciele ANRCETI i eksperci UKE, a także przedstawiciele przedsiębiorców telekomunikacyjnych z obu krajów.

Celem projektu było wsparcie regulatora mołdawskiego w obszarach dot. współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej, usługi powszechnej, obowiązków licencyjnych związanych z wykorzystaniem pasma 3,5 GHz oraz transgranicznego doręczania paczek pocztowych.

W ramach projektu zostały zrealizowane cztery działania merytoryczne:

  • Wizyta studyjna nt. obowiązków licencyjnych związanych z planowanym przydzieleniem w Polsce pasma 3,5 GHz oraz planowanymi działaniami mającymi na celu uniknięcie zakłóceń wewnątrz- i poza- pasmowych dla systemów TDD – 22 grudnia 2021 r. (zdalnie)
  • Interaktywny warsztat dla pracowników ANRCETI, przeprowadzony przez ekspertów UKE, podczas którego przedstawione zostały polskie propozycje przepisów implementujących rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznego doręczania paczek do prawodawstwa mołdawskiego – 26 stycznia 2022 r. (zdalnie)
  • Staż pracownika ANRCETI w siedzibie UKE na temat współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym w zakresie dostępu operatorów MVNO do sieci MNO w dniach 25-29 kwietnia 2022 r., poprzedzony zdalnym wprowadzeniem 27 stycznia 2022 r.
  • Staż pracownika ANRCETI w siedzibie UKE dot. ram regulacyjnych telekomunikacyjnej usługi powszechnej, aktualnego zestawu usług, wyznaczonych dostawców oraz procedury finansowania i rekompensat kosztów netto dniach 25-29 kwietnia 2022 r., poprzedzony zdalnym wprowadzeniem 18 marca 2022 r.

Wszystkie działania projektowe udało się zrealizować, chociaż te z początkowego okresu realizacji odbyły się, ze względu na pandemię Covid-19, w formie zdalnej. Obie strony wyraziły zadowolenie z jego realizacji oraz potwierdziły chęć dalszej współpracy.

Jednym z ważniejszych rezultatów było spotkanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych z Mołdawii i Polski, które być może zaowocuje dalszą współpracą.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  www.gov.pl/polskapomoc