Walkie talkie

Prezes UKE nałożył karę na pięciu przedsiębiorców za nielegalną „odsprzedaż” pozwoleń radiowych

Prezes UKE ustalił, że pięciu przedsiębiorców prowadziło zorganizowaną działalność w ramach której oferowali i odpłatnie udostępniali innym podmiotom udostępnione im częstotliwości, co stanowiło wykorzystywanie częstotliwości niezgodnie z uprawnieniami.

Udostępnianie częstotliwości przyznanej w pozwoleniu radiowym osobom trzecim, tj. innym podmiotom niż wymienione w pozwoleniu radiowym na podstawie czynności cywilnoprawnej, z jednoczesnym zachowaniem tytułu administracyjnoprawnego do wykorzystywania częstotliwości (tj. pozwolenia radiowego) oznacza wykorzystywanie częstotliwości niezgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Należy bowiem wskazać, że pozwolenie radiowe uprawnia jego dysponenta wyłącznie do osobistego używania urządzeń radiowych i wykorzystywania przyznanych częstotliwości w ramach pracy tych urządzeń. Dodatkowo uprawnienia wynikające z pozwolenia radiowego mogą być przenoszone na inne podmioty jedynie w trybie art. 122 Pt, zgodnie z którym zmiany podmiotu uprawnionego dokonuje Prezes UKE w drodze decyzji administracyjnej. Dysponent pozwolenia radiowego nie jest zatem uprawniony do udostępniania częstotliwości innym podmiotom do wykorzystania,. Oznacza to, że udostępniając częstotliwości osobom trzecim, podmiot uprawniony wykorzystuje częstotliwości niezgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami, a tym samym narusza przepis art. 209 ust. 1 pkt 9 Pt, w związku z czym podlega karze pieniężnej.

Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę na okoliczność, że bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości była możliwość naruszenia ładu w gospodarce częstotliwościami. Z uwagi na wysoce niepożądane skutki naruszenia polegające na dopuszczeniu możliwości korzystania z częstotliwości radiowych przez znaczną liczbę niezweryfikowanych przez Prezesa UKE i nieuprawnionych do tego podmiotów, stwierdzono, że zakres oraz skutki naruszenia przemawiały za nałożeniem kar pieniężnych.

Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej Prezes UKE wziął pod uwagę m.in. dotychczasową działalność podmiotów, a w szczególności fakt, że przedsiębiorcy zaprzestali naruszeń. Wpłynęło to na zmniejszenie wymiaru kar. Ich wysokość wyniosła finalnie od 5 do prawie 17 tys. zł. 

Decyzje nie są prawomocne, a ukarani przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu.

Informacje nt. praw przysługujących konsumentom w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych można znaleźć na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej pod adresem cik.uke.gov.pl