Logo ERGP

Posiedzenie plenarne ERGP

Podczas zakończonych 28 czerwca br. obrad plenarnych Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP), regulatorzy europejskiego rynku pocztowego, pod przewodnictwem Portugalii, dokonali przeglądu bieżących prac oraz podsumowania zamierzeń na najbliższy okres.

ERGP przyjęła dokument – projekt opinii w sprawie przyszłych ram regulacyjnych sektora pocztowego zawierający rekomendacje dla KE, w związku z planowaną zmianą dyrektywy pocztowej.

Zatwierdzony został projekt programu pracy ERGP na rok 2020 oraz projekt średniookresowej strategii ERGP na lata 2020 – 2022. Strategia odzwierciedla zmieniającą się pod wpływem handlu elektronicznego strukturę sektora oraz potrzebę bardziej proaktywnego i wybiegającego w przyszłość podejścia regulacyjnego. Strategia zakłada także coraz większe zaangażowanie interesariuszy i  organizacji międzynarodowych funkcjonujących w sektorze pocztowym w działania podejmowane przez ERGP.

Projekty obydwu dokumentów zostały skierowane do konsultacji społecznych.

ERGP przyjęła projekt programu Forum interesariuszy (18 września br., Bruksela), którego celem jest prowadzenie, poza formalnymi konsultacjami, dialogu z zainteresowanymi podmiotami sektora. Podczas forum poruszone zostaną zagadnienia dotyczące regulacji pocztowej, wpływu e-commerce na rynek pocztowy oraz rynku poczty międzynarodowej w kontekście systemu opłat końcowych UPU.

Na posiedzeniu wiele miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym wdrożenia nowej regulacji – rozporządzenia w sprawie transgranicznego doręczenia paczek.

Obrady plenarne były poprzedzone warsztatami, składającymi się z dwóch części. W pierwszej części dyskutowano na temat wyzwań regulacyjnych i współpracy ERGP z UPAEP (Postal Union of the Americas, Spain and Portugal). W drugiej części - wewnętrznych warsztatach ERGP, dyskusja toczyła się na temat przyszłości regulacji pocztowej na europejskim rynku.

Komunikaty prasowe na temat posiedzenia plenarnego ERGP oraz projektu Opinii ERGP w sprawie przyszłych ram regulacyjnych pod nazwą  "ERGP Opinion on the future regulation of postal services” są dostępne na stronie Komisji Europejskiej w folderze “meetings”.

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych jest grupą doradczą Komisji Europejskiej. Ułatwia konsultacje i współpracę między niezależnymi krajowymi organami regulacyjnymi w krajach UE oraz między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją, aby pomóc skonsolidować rynek wewnętrzny usług pocztowych i zapewnić spójne stosowanie przepisów pocztowych

ERGP – Forum interesariuszy

Forum interesariuszy Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP), które odbędzie się 18 września br. w Brukseli, jest miejscem spotkań regulatorów oraz przedstawicieli sektora pocztowego, cyfrowego, dostawców i handlu elektronicznego.

Wiodącym tematem tegorocznego Forum będzie regulacja sektora pocztowego w świetle opublikowanej niedawno na stronie internetowej ERGP Opinii dotyczącej przeglądu ram regulacyjnych ERGP PLI (19)18 Press release Opinion on Future Regulation (PDF, 539 KB).

W czasie dyskusji uczestnicy Forum poruszą także kwestie wpływu handlu elektronicznego na rynek pocztowy oraz implikacji systemu opłat końcowych Światowego Związku Pocztowego (UPU) na międzynarodowy obrót pocztowy.

Zainteresowane strony będą miały okazję przedyskutować projekt programu pracy ERGP na 2020 r. oraz projekt średniookresowej strategii ERGP na lata 2020–2022 (dokumenty są także konsultowane na stronie internetowej ERGP)

Szczegółowe informacje o Forum i rejestracji.

Konsultacje strategii i projektu programu pracy ERGP

Zgodnie z ukształtowaną praktyką, Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) rozpoczyna konsultacje w sprawie średniookresowej strategii ERGP (MTS) na lata 2020 – 2022 oraz programu pracy na rok 2020.

Punktem wyjścia dla projektu MTS był raport ERGP na temat rozwoju sektora pocztowego i konsekwencji regulacyjnych  ERGP (18) 49 report on developments in the postal sector and implications for regulation. Raport bierze pod uwagę zmiany na rynkach pocztowych i ich konsekwencje dla strategii regulacyjnej. Stanowił jednocześnie podstawę do opracowania rocznego programu działań eksperckich ERGP.

Projekt programu pracy zakłada realizację zadań opartych na trzech filarach, które są ujęte w średnioterminowej strategii ERGP: promowaniu zrównoważonego świadczenia powszechnej usługi pocztowej, promowaniu konkurencyjnego jednolitego rynku pocztowego Wspólnoty oraz wzmocnieniu pozycji użytkowników usług pocztowych i ich ochronie.

Obydwa dokumenty dostępne są pod linkiem PLI(19)7 Mid Term Strategy 2020-2022  i PLI(19)11 Work Programme 2020

Projekty strategii i programu pracy ERGP będą również przedmiotem dyskusji w czasie Forum udziałowców rynku pocztowego, które odbędzie się 18 września br. w Brukseli.

Uwagi i komentarze można przesyłać na adres: i w terminie do 20 września 2019 (strategia) I do 27 września 2019 (program pracy).

Ostateczna wersja programu pracy ERGP, uwzględniająca ewentualne komentarze, będzie opublikowana na stronie internetowej ERGP, po zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym ERGP w listopadzie br.