Flaga UE na tle budynku

Porozumienie w sprawie aktualizacji unijnych przepisów telekomunikacyjnych

W nocy z 5/6 czerwca br. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie aktualizacji unijnych ram regulacyjnych dla łączności elektronicznej. Porozumienie polityczne obejmuje nową dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej i rozporządzenie BEREC ustanawiające ramy dla współpracy regulatorów łączności elektronicznej. 

Uzgodnione przepisy mają ułatwić osiągnięcie europejskich celów w zakresie łączności i zapewnić wszystkim w UE możliwie najlepszego łącza internetowego, aby mogli w pełni uczestniczyć w gospodarce cyfrowej.

Nowy Europejski kodeks łączności elektronicznej będzie:

 1. Sprzyjać wdrożeniu sieci 5G poprzez zapewnienie dostępności widma radiowego dla 5G do końca 2020 r. w UE i zapewnienie operatorom min. 20-letniego okresu przewidywalności w zakresie licencjonowania widma, m.in. dzięki  lepszej koordynacji planowanych przydziałów widma radiowego;
 2. ułatwiać budowanie nowych stacjonarnych sieci o bardzo dużej przepustowości dzięki bardziej przewidywalnym regułom współinwestowania i promowaniu dzielenia się ryzykiem przy ich wdrażaniu, promowaniu zrównoważonej konkurencji z korzyścią dla konsumentów, z naciskiem regulacyjnym na rzeczywiste „wąskie gardła” w dostępie do infrastruktury oraz dzięki ustanowieniu szczególnego reżimu regulacyjnego dla operatorów działających wyłącznie na rynku hurtowym. Nowe zasady zapewnią również ściślejszą współpracę między Komisją a Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w zakresie nadzorowania środków związanych z nowymi kluczowymi warunkami dostępu do współinwestycji i regulacji symetrycznych.
 3. Przynosić korzyści konsumentom i wzmacniać ich ochronę, niezależnie od tego, czy użytkownicy końcowi komunikują się za pośrednictwem usług tradycyjnych (rozmowy telefoniczne, SMS) czy świadczonych przez internet (Skype, WhatsApp itd.) dzięki: 
 • zapewnieniu wszystkim obywatelom dostępu do niedrogich usług komunikacyjnych, w tym powszechnego dostępu do Internetu;
 • zapewnieniu, że połączenia międzynarodowe w obrębie UE nie będą kosztować więcej niż 19 eurocentów/min., przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że nowe przepisy nie zakłócą konkurencji, innowacji i inwestycji;
 • zapewnieniu równoważnego dostępu do komunikacji dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych;
 • promowaniu lepszej przejrzystości taryf i porównywania ofert na usługi;
 • zapewnieniu lepszego zabezpieczenia przed hakerami, złośliwym oprogramowaniem itp .;
 • lepszej ochronie konsumentów korzystających z pakietów usług;
 • ułatwieniu zmiany usługodawcy i zachowania tego samego numeru telefonu;
 • zwiększeniu ochrony obywateli w sytuacjach kryzysowych, poprzez wyszukiwanie dokładniejszej lokalizacji rozmówcy w sytuacjach awaryjnych, rozszerzenie zakresu komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz ustanowienie systemu przekazywania publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Po formalnym przyjęciu Kodeksu przez Parlament Europejski i Radę UE, państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję tej dyrektywy do prawa krajowego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie KE.