Infrastruktura kablowa

POPC promuje konkurencję w białych plamach

Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) to szansa na szybszy rozwój infrastruktury, dzięki której gospodarstwa domowe i jednostki oświatowe zyskają dostęp do internetu, także na terenach dotąd wykluczonych cyfrowo.

W ramach działania 1.1 POPC przedsiębiorcy telekomunikacyjni korzystają z dofinansowania na budowę sieci szerokopasmowych na terenach wykluczonych cyfrowo. Zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania, beneficjenci zobowiązani są do zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych wybudowanych w ramach POPC. Inni operatorzy, którzy chcą świadczyć usługi na tym terenie, mają zatem możliwość skorzystania z oferty hurtowej beneficjenta.

Warunki współpracy

Na potrzeby I konkursu POPC, Prezes UKE opracował „Wymagania dla sieci  NGA-POPC". Na podstawie oświadczenia załączonego do umowy o dofinansowanie beneficjent I konkursu POPC zobowiązany jest do ich przestrzegania oraz przygotowania oferty hurtowej. Oferta ta w I konkursie POPC nie podlega zatwierdzeniu przez Prezesa UKE. 

Rekomendacje

W przypadku II i III konkursu, Prezes UKE wraz z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego przygotował rekomendowane warunki współpracy międzyoperatorskiej. Nie są one wiążące, ale ich celem jest wsparcie beneficjentów, którzy będą mogli na podstawie tych rekomendacji przygotować własne oferty hurtowe.

Beneficjent II i III konkursu POPC zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Prezesa UKE projekt oferty hurtowej dla gospodarstw domowych oraz projekt cennika usług szerokopasmowego dostępu do internetu na rzecz szkół. Dokumenty mogą być przedstawione do zatwierdzenia zarówno w formie jednej oferty hurtowej jak również niezależnie od siebie w formie dwóch odrębnych dokumentów.

Weryfikacja warunków dostępu dotyczy najważniejszych warunków współpracy, które mają wpływ na zapewnienie otwartego dostępu hurtowego, a więc obejmuje m.in. zakres wymaganych usług hurtowych, podstawowe prawa i obowiązki stron czy wysokość opłat hurtowych.

Niektóre bardziej szczegółowe warunki współpracy jak terminy realizacji procesów, zakres wymaganych informacji, szczegółowe rozwiązania techniczne mogą być zweryfikowane dopiero w odniesieniu do konkretnych okoliczności faktycznych i mogą być analizowane po realizacji w ramach postępowania kontrolnego lub sporu o dostęp telekomunikacyjny.

Rozstrzyganie sporów międzyoperatorskich o dostęp telekomunikacyjny do sieci POPC odbywa się w oparciu o jednolitą procedurę, o której mowa w art. 27 ust. 7 Megaustawy.

Infografika: Dostęp hurtowy w POPC – korzyści: dodatkowe przychody, zwiększenie pokrycia, nowoczesne usługi i sieci, rozwój konkurencji, lepsze wykorzystanie zasobów. Harmonogram opracowania ofert i cenników w I i II naborze POPC. Zatwierdzenie ofert w I naborze POPC → publikacja oferty bez zatwierdzenia (30 dni) → Rozpoczęcie świadczenia usług  →Weryfikacja oferty/cennika ex post postępowanie kontrolne, rozstrzygnięcie sporów o dostęp telekomunikacyjny. Zatwierdzenie ofert dla GD w II naborze POPC→ Przekazanie do Prezesa projektu oferty (60 dni) Zatwierdzenie oferty przez Prezesa UKE i publikacja (30 dni) → Rozpoczęcie świadczenia usług  →Weryfikacja oferty/cennika ex post postępowanie kontrolne, rozstrzygnięcie sporów o dostęp telekomunikacyjny. Zatwierdzenie cennika dla JO w II naborze POPC→ Rozpoczęcie prac budowlanych (40dni) →Przekazanie do Prezesa projektu oferty (60 dni) →Zatwierdzenie oferty przez Prezesa UKE i publikacja →Weryfikacja oferty/cennika ex post postępowanie kontrolne, rozstrzygnięcie sporów o dostęp telekomunikacyjny.