Grafika przedstawiająca napis Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Pierwsze oceny wniosków w ramach 1 rundy III konkursu dla działania 1.1 POPC zakończone

Urząd Komunikacji Elektronicznej aktywnie uczestniczył w przygotowaniu 1. rundy III konkursu dla działania 1.1 POPC. Jako instytucja specjalistyczna braliśmy udział w ustalaniu obszarów interwencji, określaliśmy obszary „białe”, uczestniczyliśmy w przeprowadzaniu badania planów inwestycyjnych i konsultacjach społecznych. Wykonywaliśmy szereg analiz i udostępnialiśmy niezbędne informacje dotyczące istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz usług szerokopasmowych. 

Uczestniczymy w procedurze wyboru projektów dokonując oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów. Polega ona m.in. na weryfikacji obszarów inwestycyjnych, sprawdzeniu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu oraz na ocenie czy koncepcja techniczna projektu jest zgodna z wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych oraz wymaganiami dla podłączenia jednostek oświatowych, obowiązującymi dla 1 rundy III konkursu. Dokonujemy też oceny efektywności realizacji projektu. 

Poza tym, systematycznie udzielamy odpowiedzi na pytania beneficjentów w zakresie spełniania obowiązku zapewnienia dostępu hurtowego do wytworzonych w ramach projektów: sieci, usług i infrastruktury oraz zaleceń w zakresie standardów technicznych, przeprowadzamy konsultacje i warsztaty z rynkiem.