Sala plenarna ONZ, Genewa

Obrady Komisji ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD)

W dniach 14 i 15 maja Prezes UKE Marcin Cichy bierze udział w posiedzeniu plenarnym Komisji ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD), które odbywa się w Genewie. Komisja działa w systemie ONZ i jest organem pomocniczym Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC). Polska jest członkiem CSTD od 1 stycznia 2015 r.

Komisja corocznie omawia działania mające na celu wdrożenie postanowień Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku. Do głównych punktów tegorocznej debaty na forum CSTD należy również tematyka budowania kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży.

Prezes UKE przedstawił kampanie edukacyjne adresowane do najmłodszych użytkowników Internetu. Komisja CSTD w raporcie wskazała na projekty UKE jako przykład dobrych praktyk. W swoim przemówieniu Marcin Cichy podkreślił pozytywną rolę, jaką technologie ICT odgrywają we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju. UKE jako regulator rynku telekomunikacyjnego wspiera rozwój technologii i innowacji, m.in. tworząc podstawy wdrożenia 5G w Polsce, a także budując optymalne środowisko dla inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową. Priorytetem jest również działalność informacyjno-edukacyjna adresowana do różnych grup społecznych, w szczególności do dzieci, które są przygotowywane do świadomego funkcjonowania w środowisku cyfrowym.