Budynek Parlamentu Unii Europejskiej

Nowe inicjatywy regulacji platform cyfrowych

Komisja Europejska przedstawiła 15 grudnia 2020 r. dwie nowe inicjatywy legislacyjne, których celem jest reforma przestrzeni cyfrowej - Akt prawny o usługach cyfrowych (Digital Services Act) oraz Akt prawny o rynkach cyfrowych (Digital Market Act). Nowe przepisy znajdą zastosowanie do mediów społecznościowych, platform handlowych i innych platform internetowych.

Akt prawny o usługach cyfrowych zrewiduje obowiązującą dotychczas dyrektywę o handlu elektronicznym. Od czasu jej uchwalenia 20 lat temu sytuacja platform internetowych znacznie się zmieniła. Nowy akt wprowadzi ogólnoeuropejskie wiążące przepisy z szeregiem nowych obowiązków w zakresie usług cyfrowych. Obejmie on wszystkie usługi cyfrowe łączące konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Inicjatywa przewiduje m.in. zasady dotyczące usuwania nielegalnych towarów, usług i treści, obowiązki przejrzystości w działaniu algorytmów i reklamy internetowej, ułatwianie analitykom dostępu do kluczowych danych platformy, czy współpracę organów publicznych państw UE w celu egzekwowania przepisów na całym jednolitym rynku. Platformy, których obiorcami jest ponad 10% ludności UE, zostałyby objęte szczególnym nadzorem.

Akt prawny o rynkach cyfrowych natomiast dotyczy negatywnych konsekwencji niektórych działań największych platform internetowych, tzw. „strażników dostępu”. Platformy te przez swoją silną pozycję stanowią dla użytkowników biznesowych ważną drogę dostępu do swoich klientów. Mogą angażować się w nieuczciwe praktyki polegające na ograniczaniu tego dostępu. W rzeczywistości funkcjonują więc jak strażnicy ekosystemu cyfrowego. Inicjatywa Komisji Europejskiej zdefiniuje pojęcie „strażników dostępu” oraz mechanizm egzekwowania nowych obowiązków i zakazów. Sankcje będą mogły obejmować grzywny w wysokości do 10% światowego obrotu przedsiębiorstwa.

By akt wszedł w życie, musi jeszcze zostać uchwalony przez Radę i Parlament Europejski w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Temat nowych aktów prawnych był także przedmiotem stanowiska Rządu RP, które zostało zgłoszone w toku konsultacji publicznych KE. Również UKE brał udział w pracach nad dokumentem.