Dłonie trzymają telefon komórkowy

Niższe stawki MTR i FTR w Mołdawii od 1 stycznia 2024 r.

Komisja Europejska poinformowała organy regulacyjne, w tym Prezesa UKE, że regulator mołdawski (ANCRETI) wydał decyzje regulacyjne, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2024 r. operatorzy mołdawscy mają stosować stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych oraz ruchomych w wysokości odpowiadającej stawkom określonym w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 poprzez określenie jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej oraz jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci stacjonarnej (Akt delegowany).

Akt delegowany w art. 1 ust. 4 stanowi, że „Art. 4 i 5 mają również zastosowanie do połączeń wychodzących z numerów z państw trzecich i zakańczanych na numery unijne, gdy spełniony jest jeden z dwóch następujących warunków: (…) a) gdy dostawca usług zakańczania połączeń głosowych w państwie trzecim stosuje do połączeń wychodzących z numerów unijnych stawki za zakańczanie połączeń głosowych w sieci ruchomej lub stacjonarnej, które są równe maksymalnym stawkom za zakańczanie połączeń określonym w art. 4 lub 5 – odpowiednio w przypadku zakańczania połączeń w sieci ruchomej lub stacjonarnej – lub od nich niższe, w odniesieniu do każdego roku i każdego państwa członkowskiego, na podstawie stawek, które dostawcy usług zakańczania połączeń głosowych w państwach trzecich stosują wobec dostawców usług zakańczania połączeń głosowych w Unii lub im oferują (...)”.

Tym samym, jeżeli operatorzy mołdawscy będą stosować stawki zgodne z Aktem delegowanym to operatorzy polscy powinni stosować także stawki wynikające z Aktu delegowanego w stosunku do połączeń głosowych inicjowanych przez tych operatorów.

Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego.

W załączeniu pismo Komisji Europejskiej w tym zakresie.

 

Pliki do pobrania