Logo BEREC

Konsultacje projektu zmian wytycznych BEREC dot. rozporządzenia ws. dostępu do otwartego internetu

15 marca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu zmian wytycznych BEREC dot. stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120[1] ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu.

Oprócz projektu zmian wytycznych, BEREC przygotował również dokument wyjaśniający, który zawiera:

  • informację o trwających konsultacjach publicznych i pracach w BEREC,
  • opis projektu wytycznych i wyjaśnienie najważniejszych zmian,
  • informację o tym w jaki sposób BEREC zinterpretował wyroki TSUE dotyczące tzw. ofert zero-rating, aby na ich podstawie przedstawić proponowane zmiany.

Konsultacje publiczne są standardowym etapem prac BEREC przed przyjęciem dokumentu i służą zebraniu informacji dotyczących oczekiwań i obaw podmiotów rynkowych związanych w projektowanymi dokumentami – w tym przypadku wytycznymi dot. stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich interesariuszy i potrwają do 14 kwietnia 2022 r.

Projekt dokumentu oraz instrukcja zgłaszania uwag są dostępne na stronie BEREC.

Zachęcamy również do nadsyłania uwag do UKE na wskazany adres:

 

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)