Koperta włożona do skrzynki pocztowej

Konkurs na przeprowadzenie weryfikacji kalkulacji kosztu netto i straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza niniejszym postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2021.

1.    Szczegóły postępowania konkursowego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK), którą można odebrać w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa Departament Rynku Pocztowego, piętro 10, pok.10.10 lub 10.18 bądź otrzymać pocztą elektroniczną. Odbierając SWPK należy podać adres do korespondencji, na który będą kierowane ewentualne pisemne wyjaśnienia lub informacje o zmianie treści SWPK.

2.    Oferty składać należy w siedzibie UKE pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
– Kancelaria Główna – piętro 1, pokój nr 01.37, w terminie do 24 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00.

3.    Osobami upoważnionymi ze strony UKE do kontaktów w sprawie postępowania konkursowego są: Magdalena Sławińska tel. 22 534 9132, e-mail: magdalena.slawinska@.uke.gov.pl, fax 22 534 9301 oraz  Maciej Borychowski tel. 22 534 9428, e-mail: maciej.borychowski@uke.gov.pl.