Gniazdka elektryczne, w jednym włączony jest modem

Kampania pomiarowa urządzeń PLC przeprowadzona w ramach nadzoru rynku

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole w ramach nadzoru rynku, stara się sprawdzić jak największą gamę różnych produktów z których korzystają polscy konsumenci.

Cel Kampanii

W sprzedaży znajduje się coraz więcej urządzeń PLC, m.in. z uwagi na wykorzystywanie ich w tzw. inteligentnych domach do tworzenia sieci urządzeń. Zadaniem Prezesa UKE jest upewnienie się, że tego rodzaju wyroby spełniają stawiane im wymagania i są bezpieczne dla użytkownika. Z tego względu Inspektorzy UKE przeprowadzili kontrolę 14 urządzeń PLC, które powinny spełniać wymagania określone w Dyrektywie EMC1, a w przypadku urządzeń wykorzystujących komunikacje bezprzewodową spełniać wymagania określone w Dyrektywie RED2.

Czym jest urządzenie PLC?

Urządzenie PLC służy do przesyłu danych poprzez przewody instalacji elektrycznej.

Kontrola

Wybierając wyroby do kontroli, Prezes UKE chciał sprawdzić grupę wyrobów różnych marek i modeli dostępnych na rynku. Kontrola obejmowała między innymi przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Ponadto zweryfikowano prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji.

Kontrola wymagań formalnych

Kontrola wszystkich urządzeń polegała na sprawdzeniu czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE. Ponadto sprawdzono czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie, a także czy producent wystawił deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu. Przeprowadzone kontrole pokazały, że wszystkie 14 wyrobów posiadały przedstawione powyżej informacji. 

Kontrola wymagań technicznych - badania

Dodatkowo 6 wyrobów zostało poddanych badaniom laboratoryjnym w celu sprawdzenia zadeklarowanej przez przedsiębiorców zgodności urządzeń z właściwą normą zharmonizowaną3. Badania wykazały, że żaden z 6 wyrobów nie spełnia wymagań technicznych. Konieczne było rozpoczęcie przez Prezesa UKE działań mających na celu usunięcie ze sprzedaży tych urządzeń PLC.
Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku do tego komunikatu.
 

 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 79).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62).

PN-EN 50561-1:2013 Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru – Część 1: Urządzenia użytku domowego.

Pliki do pobrania