Kilka smartfonów wystwaionych obok siebie.

Kampania pomiarowa smartfonów i telefonów przeprowadzona w ramach nadzoru rynku

Prezes UKE szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole, stara się sprawdzić jak największą gamę różnych produktów.
Z tego względu Inspektorzy UKE przeprowadzili kontrolę 23 telefonów i smartfonów, które powinny spełnić wymagania określone w Dyrektywie R&TTE lub RED2.

Cel Kampanii

W sprzedaży znajduje się bardzo duża ilość różnorodnych telefonów komórkowych oraz smartfonów. Zadaniem Prezesa UKE jest upewnienie się, że tego rodzaju wyroby spełniają stawiane im wymagania i są bezpieczne dla użytkownika.

Kontrola

Wybierając wyroby do kontroli, Prezes UKE chciał sprawdzić grupę wyrobów różnych marek i modeli. Kontrola obejmowała między innymi przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Ponadto zweryfikowano prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji.

Kontrola wymagań technicznych - badania

Kontrola 10 wyrobów w zakresie spełniania wymagań technicznych polegała na sprawdzeniu zadeklarowanej przez przedsiębiorców zgodności urządzeń z normami zharmonizowanymi. Wyniki w tym zakresie wykazały, że wszystkie wyroby przeszły badania z wynikiem pozytywnym.

Kontrola dokumentacji

Poza wymaganiami technicznymi, przedsiębiorcy muszą przygotować poprawną dokumentację wyrobu. Najprostszym sposobem sprawdzenia takich informacji jest odnalezienie znaku CE na wyrobie lub przeczytanie dokumentu "Deklaracja zgodności". Każdy producent czy importer musi umieścić na wyrobie lub opakowaniu  informację o swoich danych teleadresowych. Przeprowadzone kontrole dokumentów pokazały, że dla 6 z 23 wyrobów nie zapewniono przedstawionych powyżej informacji. Konieczne było rozpoczęcie działań mających na celu poprawienie stanu rzeczy.
Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

Pliki do pobrania