Dokument z wykresami

Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku - horyzontalne sprawdzenie rynku

Sprawdziliśmy na rynku różne wyroby elektryczne i elektroniczne jak telefony komórkowe czy urządzenia AGD do przygotowywania posiłków oraz mniej popularne jak czujniki ruchu czy elektronarzędzia. Przeprowadziliśmy kontrolę 251 wyrobów. Zweryfikowaliśmy 157 urządzeń niewykorzystujących technologii radiowej, dla których wymagania określone są w Dyrektywie EMC1 oraz 94 wyroby, które wykorzystują technologie radiową (w tym wifi lub bluetooth), w oparciu o wymagania określone w Dyrektywie RED2 . 

Cel kampanii

Upewnienie się, że wszelkiego rodzaju wyroby spełniają stawiane im wymagania i są bezpieczne dla użytkownika.

Kontrola

Wybierając wyroby do kontroli, chcieliśmy sprawdzić jak najszerszą grupę wyrobów, różnych rodzajów, marek i modeli. Kontrola obejmowała między innymi przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Ponadto zweryfikowano prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji.

 

Wykres kołowy z informacją: 127 wyroby niezgodne, 124 wyroby zgodne

Kontrola wymagań formalnych

Kontrola wszystkich urządzeń polegała na sprawdzeniu czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE3. Ponadto sprawdziliśmy czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie, a także czy producent wystawił deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu. Przeprowadzone kontrole pokazały, że dla 118 wyrobów (47%) nie zapewniono przedstawionych powyżej informacji.

Kontrola wymagań technicznych - badania

W ramach kontroli 81 wyrobów (32%) zostało poddane badaniom laboratoryjnym. Wyniki badań wykazały, że 16 wyrobów (20% przebadanych) nie spełnia wymagań technicznych. 

Dodatkowe informacje dotyczące kontroli, przedstawione w sposób graficzny, znajdują się w załączniku do tego komunikatu.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 79).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62).

3 Przez umieszczenie Znaku CE na wyrobie producent zapewnia, że wyrób został prawidłowo wytworzony i jest bezpieczny dla konsumenta.

Pliki do pobrania