Grafika przedstawiająca e-papierosy

Kampania pomiarowa e-papierosów przeprowadzona w ramach nadzoru rynku

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole, stara się sprawdzić jak największą gamę różnych produktów.
Z tego względu Inspektorzy UKE przeprowadzili kontrolę 15 e-papierosów, które powinny spełnić wymagania określone w Dyrektywie EMC1.

Cel Kampanii

W sprzedaży znajduje się bardzo duża ilość E-papierosów. Zadaniem Prezesa UKE jest upewnienie się, że tego rodzaju wyroby spełniają stawiane im wymagania i są bezpieczne dla użytkownika.

Kontrola

Wybierając wyroby do kontroli, Prezes UKE chciał sprawdzić grupę wyrobów różnych marek i modeli. Kontrola obejmowała między innymi przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Ponadto zweryfikowano prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji.

Kontrola wymagań technicznych - badania

Kontrola 8 wyrobów w zakresie spełniania wymagań technicznych polegała na sprawdzeniu zadeklarowanej przez przedsiębiorców zgodności urządzeń z normami zharmonizowanymi. Wyniki w tym zakresie wykazały, że wszystkie wyroby przeszły badania z wynikiem pozytywnym.

Kontrola dokumentacji

Poza wymaganiami technicznymi, przedsiębiorcy muszą przygotować poprawną dokumentację wyrobu. Najprostszym sposobem sprawdzenia takich informacji jest odnalezienie znaku CE na wyrobie lub przeczytanie dokumentu "Deklaracja zgodności". Każdy producent czy importer musi umieścić na wyrobie lub opakowaniu  informację o swoich danych teleadresowych. Przeprowadzone kontrole dokumentów pokazały, że dla 5 z 15 wyrobów nie zapewniono przedstawionych powyżej informacji. Konieczne było rozpoczęcie działań mających na celu poprawienie stanu rzeczy.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku do tego komunikatu.

 


1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 79)

Pliki do pobrania