Flaga UE na tle budynku

Europejski kodeks łączności elektronicznej i rozporządzenie BEREC opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 

W poniedziałek 17 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym UE (L321) opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej: dyrektywa, Kodeks) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009. 

Oba akty prawne wchodzą w życie trzeciego dnia po opublikowaniu, czyli 20 grudnia br. Rozporządzenie będzie obowiązywać bezpośrednio, natomiast dyrektywa wymaga implementacji do prawa krajowego – państwa członkowskie będą miały na to dwa lata.
Teksty obu aktów prawnych dostępne są w  języku polskim oraz języku angielskim.

Europejski kodeks łączności elektronicznej

Nowa dyrektywa zastąpi obowiązujące obecnie unijne ramy regulacyjne łączności elektronicznej (dyrektywy 2002/21/WE – ramowa, 2002/19/WE o dostępie, 2002/20/WE o zezwoleniach i 2002/22/WE o usłudze powszechnej, z późniejszymi zmianami).  
Kodeks zawiera rozwiązania ukierunkowane na zwiększanie konkurencji i pobudzanie inwestycji w sieci o bardzo wysokiej przepustowości, a także sprzyjanie rozwojowi sieci 5G. Dyrektywa wprowadza nowe regulacje w kwestiach takich jak alokacja widma radiowego, dostęp operatorów do sieci i regulacja symetryczna wszystkich dostawców sieci w określonych okolicznościach.
Kodeks wzmocni także ochronę konsumentów. Przykładem jest rozszerzenie definicji usług łączności elektronicznej, dzięki któremu regulacje dotyczące ochrony konsumentów będą miały zastosowanie także do komunikatorów internetowych. Celem przepisów jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do niedrogich usług komunikacyjnych, w tym powszechnego dostępu do Internetu oraz zwiększenie ich ochrony w sytuacjach kryzysowych, poprzez wyszukiwanie dokładniejszej lokalizacji rozmówcy w sytuacjach awaryjnych, rozszerzenie zakresu komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz ustanowienie systemu przekazywania publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Rozporządzenie BEREC

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu BEREC jako organu zrzeszającego krajowe organy regulacyjne z państw członkowskich UE i wzmacnia jego rolę w spójnym stosowaniu zasad regulacji wynikających z Kodeksu. 
Rozporządzenie wprowadza także poprawkę do rozporządzenia 2015/2120, na mocy której uregulowane zostaną usługi łączności wewnątrzunijnej. Nowe stawki dla konsumentów, nie więcej niż 19 eurocentów za minutę międzynarodowego połączenia głosowego w UE oraz nie więcej niż 6 eurocentów za SMS, będą obowiązywać od 15 maja 2019 r.