Grafika komputerowa przedstawiająca miasto z lotu ptaka, plus napis POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dostęp hurtowy do sieci POPC – rola Prezesa UKE

W ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) przedsiębiorcy telekomunikacyjni korzystają z dofinansowania na budowę sieci szerokopasmowych na terenach wykluczonych cyfrowo. Zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania, określonymi m.in. w rozporządzeniu GBER1 – art. 52 ust. 5 oraz Wytycznych UE2 – motyw 78 lit. g, beneficjenci POPC zobowiązani są do zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych wybudowanych w ramach POPC. Prezes UKE jest odpowiedzialny za określenie warunków hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych wybudowanych w ramach POPC. W związku z pytaniami beneficjentów POPC, Prezes UKE wyjaśnia podejście do określania warunków dostępu hurtowego w I i II naborze POPC.

I nabór działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Opracowany przez Prezesa UKE na potrzeby I-szego naboru POPC dokument „Wymagania dla sieci  NGA-POPC"3 (Wymagania) określa specyfikację techniczną sieci oraz warunki dostępu hurtowego. Na podstawie oświadczenia załączonego do umowy o dofinansowanie beneficjent I naboru POPC zobowiązany jest do przestrzegania Wymagań. Beneficjent I naboru POPC przygotowuje ofertę hurtową, która powinna być zgodna z Wymaganiami. Oferta hurtowa beneficjenta I naboru POPC nie podlega zatwierdzeniu ex ante przez Prezesa UKE. Zgodność oferty hurtowej z Wymaganiami może być weryfikowana ex post w ramach postępowania kontrolnego lub rozstrzygania sporu o dostęp telekomunikacyjny.

II nabór działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało na potrzeby II naboru POPC wymagania określające specyfikację techniczną sieci w obszarze świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na rzecz gospodarstw domowych4 (Wymagania dla GD) a także wymagania określające specyfikację techniczną sieci oraz warunki dostępu hurtowego w obszarze świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na rzecz szkół5 (Wymagania dla JO).

Beneficjent II naboru POPC zobowiązany jest na podstawie oświadczenia załączonego do umowy o dofinansowanie do przestrzegania ww. Wymagań, a także , na podstawie art. 52 ust. 5 GBER, do zapewnienia dostępu hurtowego. Zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania beneficjent  II naboru POPC zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Prezesa UKE projekt oferty hurtowej na potrzeby świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na rzecz gospodarstw domowych (pkt 2.2 Wymagań dla GD) oraz projekt cennika dla usług dostępu hurtowego na potrzeby świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na rzecz szkół (pkt 2.14.3 Wymagań dla JO).

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione do zatwierdzenia przez Prezesa UKE zarówno w formie jednej oferty hurtowej jak również niezależnie od siebie w formie dwóch odrębnych dokumentów, z zachowaniem terminów określonych w Wymaganiach dla GD (pkt 2.2) oraz w Wymaganiach dla JO (pkt 2.14.3 oraz 2.5 ppkt 5).

W dokumentacji konkursowej dla II naboru POPC nie określono szczegółowych warunków dostępu hurtowego w odniesieniu do gospodarstw domowych. Nie zostały również określone szczegółowe zasady ustalania opłat hurtowych świadczonych na potrzeby podłączania szkół. Warunki przyznania dofinansowania odsyłają w tym zakresie do ogólnych zasad wynikających z GBER (art. 52 ust. 5). W związku z powyższym Prezes UKE zaproponował wypracowanie wraz z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego rekomendowanych warunków współpracy międzyoperatorskiej6 (Rekomendacje).

Rekomendacje nie są wiążące dla beneficjentów II naboru POPC. Ich celem jest wsparcie beneficjentów, którzy będą mogli na podstawie Rekomendacji przygotować własne oferty hurtowe. Rekomendacje zostały poddane konsultacjom i były przedmiotem warsztatów z udziałem przedstawicieli operatorów. Ostateczna treść Rekomendacji zostanie opublikowana w I kwartale 2018 r. Publikacja ich ostatecznej wersji nie jest formalnym warunkiem rozpoczęcia procedury zatwierdzania ofert hurtowych beneficjentów.

Warunki dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II naboru POPC zatwierdzane są przez Prezesa UKE ex ante. Takie zatwierdzenie nie pozwala na uwzględnienie konkretnych okoliczności faktycznych jakie mogą wystąpić w praktyce już po zatwierdzeniu oferty. Weryfikacja dotyczy najważniejszych warunków współpracy, które mają wpływ na zapewnienie otwartego dostępu hurtowego, a więc obejmuje m.in. zakres wymaganych usług hurtowych, podstawowe prawa i obowiązki stron, wysokość opłat hurtowych itp. Niektóre bardziej szczegółowe warunki współpracy jak terminy realizacji procesów, zakres wymaganych informacji, szczegółowe rozwiązania techniczne mogą być zweryfikowane dopiero w odniesieniu do konkretnych okoliczności faktycznych i mogą być analizowane ex post (postępowanie kontrolne lub ws. Sporu o dostęp telekomunikacyjny).

Rozstrzyganie sporów międzyoperatorskich w zakresie dostępu do sieci POPC

Rozstrzyganie sporów międzyoperatorskich o dostęp telekomunikacyjny do sieci POPC zrealizowanych w ramach I i II naboru odbywa się w oparciu o jednolitą procedurę, o której mowa  w art. 27 ust. 7 Megaustawy7.

 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PL

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0126(01)&from=PL

3 https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik-8-Wymagania-dla-sieci-NGA-POPC1.pdf

4 https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Wymagania_dla_podlaczenia_gospodarstw_domowych_POPC_po_uzgodnieniach_v-3-0_15-12-2016.pdf

5 https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Wmagania_dla_podlaczenia_jednostek_oswiatowych_POPC_po_uzgodnieniach_v.2.0.pdf

6 „Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych - rekomendacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej” oraz „Ceny dostępu do sieci przyłączających jednostki oświatowe, zrealizowanych w II konkursie w ramach działania 1.1 POPC - rekomendacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”

7 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2062)