Dłonie na tablecie, w tle komputer

Badanie klientów instytucjonalnych przeprowadzone w 2022 roku

Najczęściej wykorzystywaną przez polskie firmy usługą telekomunikacyjną w 2022 r. była usługa telefonii mobilnej. Drugą w kolejności pod względem użytkowania przez przedsiębiorców był internet. Usługi telefonii stacjonarnej świadczone były dla co czwartego przedsiębiorcy - wynika z badania klientów instytucjonalnych za rok 2022.

Korzystanie z telefonu komórkowego

Z usług telefonii ruchomej korzystało w 2022 r. 99,4% firm. Na jednego przedsiębiorcę przypadało średnio 5,5 aktywnych kart SIM. Przeciętny koszt usługi wyniósł nieco ponad 399 zł.

Oprócz możliwości wykonywania połączeń głosowych, wysyłania wiadomości SMS i MMS, użytkownicy biznesowi wykorzystywali zainstalowane w smartfonach komunikatory internetowe. Zdaniem prawie 63% respondentów komunikatory internetowe mogą stanowić największą konkurencję dla połączeń głosowych, zdecydowanie mniejszą dla SMS i MMS.

Najczęściej używanym komunikatorem na telefonach biznesowych był Messenger. Korzystało z niego 81,5% przedsiębiorców. Drugi z kolei to WhatsApp, z którego korzystała ponad połowa firm.

Źródło: Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 rok. Badanie klientów instytucjonalnych

Dla prawie 65% firm komunikatory internetowe są bardziej funkcjonalne niż komunikacja za pośrednictwem sieci komórkowej. Nadal jednak prawie 84% przedsiębiorców najczęściej wybiera usługę połączeń głosowych przez sieć komórkową. Główną zaletą komunikatorów, według firm, które najczęściej do połączeń głosowych wykorzystują komunikatory internetowe, jest darmowość aplikacji, jak również brak ponoszenia kosztów za połączenia głosowe oraz tekstowe, również międzynarodowe.

Również w przypadku wysyłania wiadomości SMS i MMS firmy polskie preferowały tradycyjne usługi za pomocą sieci komórkowych.

Korzystanie z telefonii stacjonarnej

Telefonia stacjonarna była w segmencie biznesowym dużo rzadziej wykorzystywana niż telefonia mobilna. Zaledwie 24,6% przedsiębiorców miało w 2022 r. świadczone takie usługi. Średnie koszty usług telefonii stacjonarnej wyniosły 234,55 zł miesięcznie.

Przedsiębiorcy korzystający z tradycyjnej usługi telefonicznej jako główne powody, dla których nadal użytkowali tę usługę, wymieniali przede wszystkim posiadanie jej w pakiecie z inną usługą. Część badanych uważała, że telefonia stacjonarna ułatwia funkcjonowanie firmy a numer stacjonarny zwiększa jej wiarygodność. Prawie co czwarty przedsiębiorca korzystał z tych usług z przyzwyczajenia.

Prawie 58% firm użytkujących telefonię stacjonarną byłaby skłonna z niej zrezygnować na rzecz telefonii mobilnej. 18,7% przeszłoby na usługi telefonii mobilnej w przypadku podwyżki kosztów telefonii stacjonarnej, a 11,4% rozważyłoby zmianę w przypadku braku nielimitowanych minut w usłudze telefonii stacjonarnej.

Korzystanie z internetu

Z dostępu do internetu w 2022 r.  korzystało 91,4% badanych firm. 70,7% przedsiębiorców korzystało z dostępu mobilnego w telefonie komórkowym, prawie połowa z dostępu stacjonarnego, a 43,8% z dostępu mobilnego na komputerze, laptopie czy też innym urządzeniu przenośnym. Średni miesięczny koszt korzystania z internetu był o 18,53 zł wyższy w przypadku internetu mobilnego (137,89 zł) niż w przypadku internetu stacjonarnego (119,36 zł).

Internet pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu firm. Dla 36,5% przedsiębiorców jest narzędziem kluczowym, niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności firmy.

 

Głównym celem posiadania dostępu do internetu przez firmy jest zdobywanie niezbędnych informacji oraz komunikacja z klientami (email, komunikatory). Dzięki dostępowi do internetu przedsiębiorcy korzystali z portali informacyjnych oraz z wewnętrznej komunikacji w firmie.

Oprogramowanie

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni w zdecydowanej większości wykorzystują rożnego typu rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa w internecie. Najczęściej używanym zabezpieczeniem było oprogramowanie antywirusowe, które posiadało 84,6% firm.

 

 

Usługi „Over the Top”

Z usług OTT w 2022 r. korzystało 68,2% badanych przedsiębiorców. Dla nieco ponad połowy ich rozwój nie miał wpływu na działanie firmy. 38,7% zauważyło poprawę komunikacji w firmach.

Najczęściej wykorzystywanymi usługami OTT były usługi komunikacji internetowej typu Messenger, WhatsApp, Viber. Korzystało z nich ponad 95% firm. Co czwarty przedsiębiorca korzystał z usług aplikacyjnych takich jak nawigacja, lokalizacja, przechowywanie danych w chmurze. Jedna na pięć firm użytkowała usługi wideokonferencji (Skype, MS Teams, Zoom).

Przedsiębiorcy nie są gotowi zrezygnować z tradycyjnych usług telekomunikacyjnych na rzecz OTT. Do takiej zmiany skłonnych jest zaledwie 7,6% badanych firm.

Sieć 5G

Z pojęciem sieci 5G spotkało się 92% badanych firm. Zdaniem więcej niż połowy z nich rozwój 5G nie będzie mieć wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Niemal co piąty przedstawiciel firmy jest zdania, że sieć 5G poprawi komunikację w firmie.

Automatyzacja pracy

Z automatyzacji pracy korzysta zaledwie co dwudziesta firma, a niewiele więcej planuje korzystać z niej w przyszłości. Główną przyczyną, dla której przedsiębiorcy próbują zastąpić pracę ludzi rozwiązaniami sztucznej inteligencji, jest podążanie za rozwojem technologicznym, na który wskazuje 56% firm korzystających z automatyzacji pracy.

Automatyzacja pracy związana jest zarówno z korzyściami, jak i zagrożeniami dla funkcjonowania firmy. Najczęściej wymienianą korzyścią, którą niesie ze sobą automatyzacja, jest oszczędność czasu, a kolejną - wzrost produktywności. W przypadku zagrożeń przedstawiciele firm obawiają się głównie zwolnień pracowników oraz awaryjności systemów.

Big Data

Mniej niż połowa firm kojarzy pojęcie Big Data w kontekście działalności przedsiębiorstwa, a zaledwie co piąta z nich korzysta z przetwarzania wielkich zbiorów danych. Główną korzyścią związaną z wykorzystywaniem Big Data jest wiarygodność danych, na którą wskazało prawie 59% ankietowanych, wzrost satysfakcji klientów końcowych (52,2%) i poprawa systemu zarządzania w firmie (50,5%).

Co czwarty przedsiębiorca zauważa ewentualne zagrożenia wynikające z przetwarzania wielkich zbiorów danych. Zdaniem prawie 48% badanych stanowią je naruszenia prywatności, dla co trzeciej firmy takim zagrożeniem może być ryzyko błędów czy też ryzyko nadużyć wśród dysponentów danych.

Przetwarzanie danych w chmurze

Z pojęciem przetwarzania danych w chmurze w kontekście życia zawodowego spotkało się 56,8% firm. Z możliwości przetwarzania danych w chmurze korzysta 32,4% przedsiębiorców. Główną korzyścią chmury, zdaniem respondentów, jest bezpieczeństwo przed utratą danych, na którą wskazuje prawie 73% korzystających z rozwiązania oraz wydajność i niezawodność (64,5%). Spośród zagrożeń wynikających z przetwarzania danych w chmurze wymieniano gównie ryzyko dotyczące wycieku danych na skutek awarii (60,2%) oraz ryzyko dotyczące prywatności i bezpieczeństwa chmury w związku z niedostatecznym prawnym uregulowaniem tych kwestii (58,3%).

Ocena rynku telekomunikacyjnego

Funkcjonowanie krajowego rynku telekomunikacyjnego zostało z perspektywy firmy ocenione bardzo wysoko. Przynajmniej 87% respondentów wyraziło pozytywne opinie w każdym z badanych aspektów. Najwyżej oceniono zrozumiałość i prostotę procedur – 94% firm wskazało bardzo dobrze i dobrze na skali ocen.

78% przedsiębiorców uważa, że na rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce pozytywny wpływ ma rozwój sieci światłowodowych. Z drugiej strony czynnikami, które negatywnie oddziałują na funkcjonowanie rynku są nadmierna biurokracja, mała konkurencja wśród operatorów, koniunktura gospodarcza i przepisy prawa.

Wśród pozytywnych zmian na rynku zwrócono w szczególności uwagę na dynamiczny rozwój technologii, większą liczbę ofert i lepszą obsługę klienta.

Najczęściej zaś zauważaną negatywną zmianą był wzrost cen usług telekomunikacyjnych i gorszy zakres ofert.

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu pozytywnie oceniły działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Trzy na cztery firmy mają bardzo dobre bądź raczej dobre opinie na temat UKE. Jedynie co dziesiąty przedsiębiorca uważa, że Urząd powinien wdrożyć dodatkowe działania skierowane do firm, z których najczęściej wymienianych jest wprowadzeni ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców oraz skrócenie procedur administracyjnych.

 

Więcej informacji w załaczonym raporcie.

 

 

Pliki do pobrania