Logo 5G

Aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Realizując strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021, ogłaszamy aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce.
 
Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r.
 
W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł.
 
Warunki aukcji pozwalają uzyskać wystarczająco duży, ciągły blok widma na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych i zobowiązują do wykorzystywania go zgodnie z zapisami decyzji harmonizacyjnej Komisji (UE) 2019/235.
 
Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych.
 
Tym samym aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G.
 
Ogłoszenie aukcji realizuje obowiązek zreorganizowania i umożliwienia użytkowania wystarczająco dużych bloków z pasma 3,6 GHz do końca 2020 roku dla ułatwienia realizacji sieci 5G nałożony na państwa członkowskie w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej   (art. 54 w zw. z motywem 135 EKŁE).
 
Określone w ramach aukcji zobowiązania pokryciowe, stosownie do pojemnościowego charakteru zakresu 3480-3800 MHz, dają impuls do realizacji celów stawianych przez Komisję Europejską, tj.:
• komercyjnego uruchomienia sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 r.,
• zapewnienia dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025.
 
Informacja dotycząca podzakresów częstotliwości wyłączonych z rezerwacji A i B
 
W przypadku podzakresów częstotliwości wyłączonych z rezerwacji A i B (oznaczonych w Załączniku nr 1A i 1B do dokumentacji aukcyjnej jako „wyłączenie”), uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje A albo B, będą mogli uzyskać rezerwacje tych podzakresów, niezwłocznie po ich zwolnieniu, jako dopełnienie posiadanej rezerwacji. W ocenie Prezesa UKE takie działanie umożliwi w pełni efektywne wykorzystywanie częstotliwości objętych rezerwacją A i B.