światłowód

87 projektów ocenionych w I rundzie III konkursu 1.1 POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał oceny merytorycznej 87 projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach I rundy III konkursu dla działania 1.1 POPC. Dofinansowane projekty pokryją 33 obszary wytypowane do interwencji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CPPC do szerokopasmowego Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie podłączonych ponad 3826 placówek oświatowych oraz 654 714 gospodarstw domowych. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów III konkursu podzielonego na rundy wynosi prawie 2 mld zł.

Tempo oceny wniosków przez ekspertów UKE było bardzo szybkie i zamknęło się w terminie 26 dni roboczych. Prace nad oceną merytoryczną II stopnia dla przedstawionych projektów rozpoczęły się w UKE 7 czerwca i zakończyły 13 lipca br.

Każdy projekt był oceniany przez trzech ekspertów pod względem spełniania wymogów technicznych i ekonomicznych. Procedura wyboru projektów do dofinansowania polegała m.in. na weryfikacji obszarów inwestycyjnych, sprawdzeniu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu oraz na ocenie czy koncepcja techniczna projektu jest zgodna z wymaganiami dla podłączenia gospodarstw domowych oraz wymaganiami dla podłączenia jednostek oświatowych, obowiązującymi dla 1 rundy III konkursu. Eksperci dokonywali również oceny efektywności realizacji projektu. Wystąpiły także sytuacje, przewidziane Regulaminem konkursu, gdy występowano do wnioskodawcy o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wniosku (26 przypadków).

W ramach oceny, UKE przeprowadził także tzw. trasowanie (wyznaczanie modelowego przebiegu sieci wraz z oszacowaniem kosztów) dla wszystkich punktów adresowych, zadeklarowanych przez wnioskodawców. Urząd zweryfikował także ewentualne powielanie sieci. Oznacza to, że każdy z 87 projektów był wnikliwie analizowany pod kątem realnych możliwości zaprojektowania sieci w deklarowanym przebiegu sieci.

W trakcie procesu oceny UKE na bieżąco udzielał odpowiedzi na temat wyznaczonych obszarów interwencji. 

Poniżej zamieszczamy mapę rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Pliki do pobrania