logo EAPEREG

16. posiedzenie plenarne EaPeReg

3 grudnia 2020 r. odbyło się 16. posiedzenie plenarne Sieci Regulatorów ds. Łączności Elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg), któremu przewodniczył, jako Przewodniczący EaPeReg w 2020 r., Karol Krzywicki, Zastępca Prezesa UKE. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie odbyło się zdalnie. 

EaPeReg to niezależna platforma regulatorów łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego, której członkami są Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Wspierają ją Komisja Europejska oraz kraje UE.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organów regulacyjnych krajów Partnerstwa Wschodniego, organów regulacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej), ITU (Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna), Banku Światowego, EY (Ernst & Young) oraz EMERG (Europejska Grupa Śródziemnomorskich Regulatorów). 

W czasie obrad przedstawiciele EaPeReg omówili postępy prac grup roboczych sieci: do spraw roamingu, widma oraz niezależności regulatorów i rozwoju Internetu szerokopasmowego, a także działań w ramach  EU4Digital - inicjatywy Komisji Europejskiej, której celem jest transfer korzyści wynikających z jednolitego rynku cyfrowego do krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Przedstawiciele BEREC i ITU dokonali również przeglądu stanu współpracy z EaPeReg realizowanej na podstawie Memorandów zawartych odpowiednio w 2019 r. i 2020 r. W czasie obrad omówiono także możliwość podpisania przez EaPeReg MoU z EMERG. 

Osiągniecia EaPeReg dokonane w 2020 r. są bardzo ważne, zarówno pod względem przyszłych korzyści dla konsumentów, jak i przedsiębiorców z regionu - opracowano i uzgodniono treść projektów porozumień w sprawie utworzenia wspólnej przestrzeni roamingowej w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz dotyczącego wspólnej koordynacji zarządzania częstotliwościami między krajami Partnerstwa Wschodniego. 

W ostatniej części posiedzenia Przedstawiciele krajów Partnerstwa Wschodniego dokonali wyboru Przewodniczącego (Ukraina) oraz Wiceprzewodniczącego (Szwecja) EaPeReg na rok 2021.