Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w telekomunikacji

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w telekomunikacji

Czym jest nadużycie finansowe?

Termin „nadużycie finansowe” stosuje się powszechnie do określenia szeregu przewinień i obejmuje szeroki zakres naruszenia prawa. Każda kradzież, sprzeniewierzenie środków publicznych, fałszerstwo, łapówkarstwo, celowe wprowadzenie w błąd, zmowa, ukrywanie istotnych faktów - to działania niezgodne z prawem, które zostały popełnione dla własnej korzyści bądź przyniesienia strat drugiej stronie.

Czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest intencyjność i celowość działań.

W odniesieniu do wydatków z budżetu Wspólnot Europejskich nadużycia finansowe zdefiniowano jako celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich dotyczące posługiwania się fałszywymi, nieścisłymi lub niekompletnymi dokumentami, zatajania informacji w celu sprzeniewierzenia, bezprawnego zatrzymania lub niewłaściwego wykorzystania środków do innych celów niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Jesteśmy przeciwni wszelkim przejawom nadużyć finansowych bądź korupcyjnych, nie mniej jednak zdajemy sobie sprawę z możliwości powstania zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań, które mogą wynikać z wystąpienia różnego rodzaju nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesu. Dlatego też, w tym celu stosujemy Politykę antykorupcyjną i system zapobiegania nadużyciom finansowym, których celem ogólnym jest dążenie do stałego monitorowania i wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom oraz ryzyku wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji w trakcie wykonywanych działań.

W ramach realizowanych zadań dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych. Jednocześnie przestrzegamy norm prawnych, etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości na najwyższym poziomie.

Zgłoszenie podejrzenia nadużycia finansowego

W przypadku przekazywania informacji o podejrzeniu lub występowaniu nadużyć finansowych, wszelkie informacje będą niezwłocznie analizowane, z zachowaniem pełnej anonimowości oraz poufności zgłaszającego. Informacje na temat podejrzenia nadużyć finansowych, w tym korupcji oraz konfliktu interesów, uprzejmie prosimy zgłaszać:

 • pocztą tradycyjną ma adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

 

 

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów finansowanych z budżetu funduszy unijnych.

Ponadto, każda osoba, która poweźmie istotne informacje świadczące o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, ma możliwość powiadomienia właściwych w danej sprawie organów:

 • Policji, prokuratury lub innego uprawnionego organu ścigania (np. CBA, ABW)
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W przypadku podejrzeń popełnienia nadużyć finansowych, mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję, podlegają one zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 • Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Każdy obywatel może bezpośrednio poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającym wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:

European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Investigations & Operations
B-1049 Brussels, Belgium

Przydatne linki:

Przydatne dokumenty:

W celu poszerzenia wiedzy na temat przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy "Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych (dołączyć dokument nr 1)
 • Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych” (dołączyć dokument nr 2)
 • Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych” (dołączyć dokument nr 3)
 • Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników (dołączyć dokument nr 4)
 • Broszura Urzędu Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe” (dołączyć dokument nr 5)
 • Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie” (dołączyć dokument nr 6)
 • Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników (dołączyć dokument nr 7)
 • Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców (dołączyć dokument nr 8)
 • Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (dołączyć dokument nr 9)

Pliki do pobrania