Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

 

Projekt realizowany jest ze środków:

 • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • II oś E-administracja i otwarty rząd
 • Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0045/22 z dnia 13.01.2023

Całkowita wartość projektu wynosi 6 000 000 PLN, w podziale na: 

 • środki UE, tj. 5 077 800 PLN, co stanowi 84,63% całkowitej wartości projektu
 • budżet Państwa, tj. 922 200 PLN, co stanowi 15,37% całkowitej wartości projektu

Planowany okres realizacji projektu: od 01-12-2022 r. do 30-11-2023 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania obszaru back-office Urzędu Komunikacji Elektronicznej polegająca na rozbudowie PUE, co zapewni optymalizację i cyfryzację procesów back-office. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę architektury PUE, w której moduły zostaną zastąpione przez mikroserwisy. Dzięki temu możliwe będzie dołączenie do każdego z mikroserwisu API, co w znacznym stopniu zwiększy standard jej użyteczności, niezawodności, wydajności, a także podniesie poziom bezpieczeństwa. Korzystanie z PUE będzie prostsze i bardziej intuicyjne, co w efekcie podniesie efektywność korzystania z niej. Działania w projekcie będą koncentrowały się również na zwiększeniu wolumenu zdigitalizowanych dokumentów (umów) oraz dodaniu nowych funkcjonalności do już istniejących oraz wprowadzenie nowych usług. Zwiększy to zakres danych, do których mają dostęp pracownicy oraz liczbę spraw załatwianych elektronicznie. Ponadto w systemie zostaną wprowadzone nowe narzędzia umożliwiające stworzenie spójnego systemu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika.

Beneficjent: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Główni interesariusze projektu: głównym odbiorcą projektu jest UKE (630 osób). Użytkownikami końcowymi są podmioty korzystające z PUE, czyli osoby fizyczne i przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Korzyści z realizacji projektu dla beneficjenta:

 • dostosowanie platformy PUE UKE do aktualnych standardów użyteczności, niezawodności, wydajności i poziomu bezpieczeństwa,
 • wzrost transparentności oraz optymalizację realizowanych procesów,
 • wzrost liczby bezbłędnie zrealizowanych spraw oraz wolumenu digitalizowanych danych,
 • stworzenie spójnego systemu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika oraz komunikacji,
 • zwiększenie zakresu danych do których mają dostęp pracownicy,
 • zoptymalizowanie czasu pracy pracowników.

Korzyści z realizacji projektu dla użytkowników końcowych:

 • dzięki przebudowanej warstwie graficzno-funkcjonalnej PUE, użytkownicy końcowi otrzymają dostęp do bardziej intuicyjnego narzędzia, które pozwoli na łatwiejszą obsługę kolejnych kroków niezbędnych do załatwienia sprawy, a przez to wpływającą na skrócenie czasu obsługi spraw i zmniejszenie liczby potencjalnych błędów popełnianych podczas korzystania z PUE,
 • Realizacja projektu wpłynie na bieżący i niezakłócony dostęp do informacji oraz możliwości elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie,
 • PUE będzie charakteryzować się większą intuicyjnością prezentowanych rozwiązań, które w efekcie przyniosąwymierne korzyści (np. oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności odbycia wizyt w urzędzie lub szybszego załatwienia spraw w urzędzie, czy też oszczędności kosztów, np. dzięki brakowi konieczności drukowania papierowych dokumentów).